အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္း

      အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြး လုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္း (၇)ေက်ာင္းရွိပါသည္။

တည္ေနရာ
    ျမစ္ၾကီးနား၊ မႏၱၱေလး၊ ဇီးပင္ၾကီး၊ ေတာင္ငူ၊ ရန္ကုန္၊ ေမာ္လျမိဳင္ႏွင့္ ပုသိမ္ျမိဳ႕တို႕တြင္ တည္ရွိပါသည္။


သင္တန္းသားလက္ခံျခင္း
    ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သင္တန္းသား အမ်ိဳးအစားမ်ားကို လက္ခံပါသည္-
    (က)   ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။
    (ခ)    အသက္ (၁၆)ႏွစ္မွ (၄၅)ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။
    (ဂ)    မိဘႏွစ္ဦးစလံုး ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။
    (ဃ)   ျမန္မာစာ ေရးတတ္/ ဖတ္တတ္ရမည္။
    (င)    ေက်ာင္းစည္းကမ္း တိက်စြာ လိုက္နာရမည္။


သင္တန္းအေရအတြက္ 
    တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၇) ၾကိမ္ ဖြင့္ပါသည္။

 

Women 7

 

သင္တန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား
    (က)   ပံုမွန္သင္တန္း
    (ခ)    အထူးသင္တန္း


နယ္မ်ားသို႔ဆင္း၍ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္မႈ
    အိမ္တြင္းမႈပညာရပ္မ်ား ျပည္သူလူထုအတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရာက္ရွိေစရန္ နယ္မ်ားသို႔ဆင္း၍ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိပါသည္။