အမ်ိဳးသမီးသက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း

အမ်ိဳးသမီးသက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း (၄)ေက်ာင္း ရွိပါသည္။

တည္ေနရာ
    ရန္ကုန္၊ မႏ ၱေလး၊ ျမိတ္ႏွင့္ က်ိဳင္းတံုျမိဳ႕တို႕၌ တည္ရွိပါသည္။

 

အမ်ိဳးသမီးသက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
    (၁)    ကေလးသူငယ္ဥပေဒအရ တရားရံုးမွ ေခတၱၱပို႕အပ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ားႏွင့္ တရားရံုး အမိန္႕အရ အက်င့္စာရိတၱၱၱ ျပဳျပင္ေပးရမည့္ အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ားအား ထိိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျပီး အက်င့္စာရိတၱၱၱျပဳျပင္ရန္၊
    (၂)    ျပည္တြင္းျပည္ပမွ လူမႈဒုကၡေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ယာယီ လက္ခံထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္၊
    (၃)    အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား ကာယ၊ ဥာဏ၊  စာရိတၱၱ၊ စိတ္ဓာတ္ ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ ေရးအတြက္နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေလ့က်င့္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္၊
    (၄)    ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးရန္၊ 
    (၅)    အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ႏိုင္ေရးႏွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံေရး ေဆာင္ရြက္ရန္၊
    (၆)    မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ထက္သန္ျပီး ႏိုင္ငံကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူကုိ အက်ိဳးျပဳသည့္ႏိုင္ငံ့သမီးေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္၊

 

အသက္အပိုင္းအျခားႏွင့္ ကေလးအမ်ိဳးအစားမ်ား
    (၁)    ကေလးသူငယ္တရားရံုးမွ ကေလးသူငယ္ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃(က)ျဖင့္ ပို႕အပ္သည့္ အသက္(၁၂)ႏွစ္အထက္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊
    (၂)    တရားရံုးမွ အမိန္႕ခ်ျပီး အက်င့္စာရိတၱၱၱျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊
    (၃)    ၁၉၅၆ခုႏွစ္ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆(ဃ)ျဖင့္ ေရာက္ရွိေသာ အသက္ (၁၆)ႏွစ္အထက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊
    (၄)    လူကုန္ကူးျခင္းခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊

 

ပညာသင္ၾကားေပးျခင္း
    ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးႏွင့္ ဘဝတစ္သက္တာ ကၽြမ္းက်င္စရာမ်ားကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာမ်ားသင္ၾကားေပးျခင္း ေအာက္ပါအသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးပါသည္-
    (က)   စက္ခ်ဳပ္
    (ခ)    ပန္းထိုး
    (ဂ)    သိုးေမႊးထိုး
    (ဃ)   ေရႊခ်ည္ထုိး

 

အလုပ္အကိုင္ေနရာခ်ထားေပးျခင္း
    အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာမ်ားကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္သူမ်ားကို ျပင္ပပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ား၌ အလုပ္အကိုင္ေနရာခ်ထားေပးပါသည္။

 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
    (၁)    အပန္းေျဖအနားယူမႈ (စာဖတ္ျခင္း၊ တီဗြီၾကည့္ျခင္း)
    (၂)    အားကစားလႈပ္ရွားမႈ 
    (၃)    ေလ့လာေရးခရီးထြက္ျခင္း (ေက်ာင္းျပင္ပသြားေရာက္မႈ၊ ဘုရားဖူးသြားေရာက္မႈ)
    (၄)    ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားတြင္ ပါဝင္မႈ(သၾကၤန္၊ဝါဆိုလျပည့္ေန႔၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔)

 

Women 4

 

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
    မိဘအုပ္ထိန္းသူ ရွိသူမ်ားကို မိဘရပ္ထံျပန္လည္ အပ္ႏွံေပးျခင္း၊ သင့္ေတာ္ေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ ေတြ႕ရွိသူမ်ားကို ဦးစီးဌာနမွ ၾကီးၾကပ္လက္ထပ္ ေပးပါသည္။


ေနာက္ဆက္တြဲ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပျခင္း
    ျပင္ပရပ္တည္ေနထိုင္သူမ်ား၊ ေရာဂါေၾကာင့္ေဆးကုသမႈ ခံယူေနရသူမ်ားကို ေနာက္ဆက္ တြဲေစာင့္ေရွာက္မႈကာလ အနည္းဆံုး (၂)ႏွစ္ထားရွိကာ ေစာင့္ေရွာက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။