အမ်ိဳးသမီး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာနမ်ား

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံံံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန (၂)ရွိပါသည္။


တည္ေနရာ
           ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱၱေလးျမိဳ႕တို႕၌ တည္ရွိပါသည္။

 

Women 1

 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန၏  ရည္ရြယ္ခ်က္
(၁)    အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ားသင္တန္းေက်ာင္းမွ အသက္(၁၂)ႏွစ္ျပည့္ျပီး ပညာေရးစိတ္ဝင္စား မႈမရွိေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ ျပည့္ျပီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လက္ခံစာင့္ေရွာက္ရန္၊
(၂)    ရပ္ရြာလူထုအတြင္းရွိ လူမႈေရးအခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ရန္၊
(၃)    စာမတတ္သူမ်ားကို ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးႏွင့္ တကၱသိုလ္ပညာ သင္ၾကားႏိုင္္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊
(၄)    အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ စနစ္တက်တတ္ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ေစရန္၊
(၅)    အလုပ္အကိုင္ေနရာခ်ထားေပးရန္ႏွင့္ ဝင္ေငြရလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ဘဝရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထားရွိလာေစရန္၊
(၆)    အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ျပန္လည္ဝင္ဆ့ံႏိုင္ေရးႏွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံေရး ေဆာင္ရြက္ရန္၊
(၇)    မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ထက္သန္ျပီး ႏိုင္ငံကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူကို အက်ိဳးျပဳသည့္ ႏိုင္ငံ့သမီးေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္၊

အသက္အပိုင္းအျခားႏွင့္ ကေလးအမ်ိဳးအစားမ်ား
(၁)    အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ားသင္တန္းေက်ာင္းမွ မူလတန္းပညာကို အသက္(၁၂)ႏွစ္ျပည့္ အခ်ိန္တြင္ မေအာင္ျမင္သူမ်ား၊
(၂)     အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းပညာသင္ၾကားေနသူမ်ားအနက္ အတန္း(၁)ခုတြင္ (၂)ႏွစ္ဆက္ တိုက္က်သူမ်ား၊ 
(၃)    အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ျပီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊
(၄)    လူမႈေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ အသက္ (၁၈)ႏွစ္အထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊

 

Women 2

 

ပညာသင္ၾကားျခင္း
         အထက္တန္းပညာေအာင္ျပီး သူမ်ားကို တကၠသိုလ္ပညာသင္ယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ စာမတတ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား  ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာသင္ၾကားျခင္း သို႕မဟုတ္ အသံုးလံုးပညာ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာမ်ားသင္ၾကားေပးျခင္း ေအာက္ပါ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးပါသည္-
         (က)  စက္ခ်ဳပ္
         (ခ)    ပန္းထိုး
         (ဂ)    သိုးေမႊးထိုး
         (ဃ)   ေရႊခ်ည္ထိုး
         (င)    ယကၠန္း(စက္/ လက္)
         (စ)    အဝတ္ေလွ်ာ္လုပ္ငန္း


အလုပ္အကိုင္ေနရာခ်ထားေပးျခင္း
         အေျခခံပညာအထက္တန္းႏွင့္ တကၠၠၠသိုလ္တက္ေရာက္ေနသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းပညာရပ္မ်ား ကၽြမ္းက်င္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္သူမ်ားကို ျပင္ပပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။  

 

Women 3

 

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းသို႕ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
    (က)   မိဘအုပ္ထိန္းသူရွိသူမ်ားကို မိဘရပ္ထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္း၊ သင့္ေတာ္ေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ ေတြ႕ရွိသူမ်ားကို ဦးစီးဌာနမွ ၾကီးၾကပ္လက္ထပ္ေပးျခင္း၊
    (ခ)    မိမိေျခေထာက္ေပၚ ရပ္တည္ေနထိုင္လိုေသာသူမ်ားအား အေဆာင္တြင္ အပ္ႏွံေပးျခင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊