အမ်ိဳးသမီး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာနမ်ား

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံံံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန (၂)ရွိပါသည္။

တည္ေနရာ

ရန္ကုန္ WDC    
-အမွတ္(၁၁၃) ၊သံလြင္လမ္း၊ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

 ဖုန္းနံပါတ္   ၀၁-၅၃၅၀၃၆

မႏၲေလး WDC    
-၆၄ လမ္း၊ ၃၀ x ၃၁ လမ္းၾကာ၊ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊

 မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ဖုန္းနံပါတ္  ၀၂ - ၄၀၃၃၂၂၅

 

Women 1

ရည္႐ြယ္ခ်က္
အသက္(၁၈)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ရန္၊
ရပ္႐ြာလူထုအတြင္းရွိ လူမႈေရးအခက္အခဲႀကဳံေတြ႕ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လက္ခံ ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ 
တကၠသိုလ္တက္ခြင့္ရရွိသူမ်ားကို တကၠသိုလ္ပညာ သင္ၾကားႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္၊
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး စနစ္တက် တတ္ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္လာႏိုင္ေစရန္၊
အလုပ္အကိုင္ေနရာခ်ထားေပးရန္ႏွင့္ ၀င္ေငြရလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ဘ၀ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထားရွိလာေစရန္၊
အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ျပန္လည္၀င္ဆံ့ႏိုင္ေရးႏွင့္ မိဘ အုပ္ထိန္းသူမ်ားထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္၊
မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ထက္သန္ၿပီး ႏိုင္ငံကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူကို အက်ိဳးျပဳသည့္ ႏိုင္ငံ့သမီးေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္။
လက္ခံသည့္အမ်ိဳးအစား

 အသက္(၁၈)ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ား သင္တန္းေက်ာင္းမွ (၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး လႊဲပို႔ေသာသူမ်ား
လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈမ်ား

စားဝတ္ေနေရးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း
အတန္းပညာသင္ၾကားေပးျခင္း 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာမ်ားသင္ၾကားေပးျခင္း
ျပင္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးျခင္း
ျပင္ပတြင္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း
လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း 

 

 

 

Women 2

 

Women 3