ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ားတြင္ လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေပးထားေသာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအား COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနသည့္ ကာလအတြင္း ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္