လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန႔္ခြဲေရးစနစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရး စံလုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္