ေမြးစားမိဘမ်ားလိုက္နာရမည့္ တာဝန္ႏွင့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား (သို႔မဟုတ္) တားျမစ္ခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္း