ေစတန႔ာဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္း

သမိုင္းေနာက္ခံ

    ေခတ္အဆက္ဆက္ ယြင္းမပ်က္ခဲ့ေသာ လူမႈဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အားေပးကူညီမႈ၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဖန္တီးႀကိဳး ပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ယေန႕ထက္ထိေအာင္ ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳး လ်က္ရွိသည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လူမွဳဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက လူမႈဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ဟန္ခ်က္ညီညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၾကေပသည္။

    ၁၉၅၃ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ခြင့္ျပဳသတ္မွတ ္ထားသည့္အတိုင္း ျပည္သူလူထုအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ ေရးရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အညီေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူမႈဝန္ထမး္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ၾကီးၾကပ္၍ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေပးေရးလုပ္ငန္းကို စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့ ပါသည္။ ထိုစဥ္က လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းကို စိတ္ပါဝင္စားၾကေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕က ဆင္းရဲ၍ အတိဒုကၡေရာက္ ေနၾကေသာ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ခိုကိုးရာမဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊  သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားကို ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ရန္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္း၍ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ျပဳေပးခဲ့ ၾကပါသည္။ ယင္းသို႕ ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကသာမက ျပည္သူလူထုကလည္း အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္း ၍လည္ေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္လညး္ေကာင္း တတ္စြမ္းသမွ် ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

     ယင္းသို႕ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား ေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္း ေစေရးအတြက္  လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနသည္  ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္း  ေဆာင္ရြက္သည့္ အေနျဖင့္ အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ဆန္၊ စားစရိတ္၊ ဝတ္စရိတ္၊ ေထာက္ပံ့ ေၾကးေငြႏွင့္ နည္းပညာ ပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပး လ်က္ရွိပါသည္။

 

ရည္ရြယ္ခ်က္

   ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

(က)  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္ေသာကေလးသူငယ္၊ အမ်ဳိးသမီး၊ မသန္စြမ္းသူ မ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေဂဟာမ်ား စဥ္ဆက္ မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကိုယ္စား ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ေပးႏိုင္ရန္၊

( ခ)  ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ လူငယ္မ်ားအား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္း အားျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ အရန္ အင္အားစုတြင္ တစ္တပ္ တစ္အား ပါဝင္လာေစရန္၊

( ဂ)  လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္ မႈျဖင့္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေသာ ေဂဟာမ်ားကို ေရရွည္ တည္တံ့ တိုးတက္ေစရန္၊

 

ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

     လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေပး လ်က္ရွိသည့္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

(က)  လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာ                             -     (၂၁၁) ခု

( ခ)  မသန္စြမး္ေဂဟာ                                               -     (၇) ခု

( ဂ)  ဘုိးဘြားရိပ္သာ                                                 -     (၅၇) ခု

(ဃ)  အမ်ဳိးသမီးေဂဟာမ်ား                                         -     (၁၀) ခု

( င)  ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား              -     (၇၃၀) ခု

( စ)  လူငယ့္ရိပ္သာႏွင့္ ေစတနာမူလတန္းညေက်ာင္းမ်ား    -     (၁၅၈) ခု

(ဆ)  မရမ္းေခ်ာင္းေက်းရြာပရဟိတေဂဟာ                      -     (၁) ခု

 

  ေထာက္ပံ့ေပးမႈအဆင့္ႏွင့္ေထာက္ပံ့ႏႈန္းထားမ်ား

      ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ၊ မသန္စြမ္းေဂဟာ၊ ဘုိးဘြားရိပ္သာႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးေဂဟာမ်ားသို႕ ေအာက္ပါအတို္င္း ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါသည္ -

(က)  ပထမအဆင့္တြင္ ဆန္ဘိုးေငြေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

         လူ(၁)ဦး  (၁)ႏွစ္  -  ၁၁၂၅၀ိ/-

( ခ)  ဒုတိယအဆင့္တြင္ ဆန္ႏွင့္ စားစရိတ္၊ ဝတ္စရိတ္မ်ားေထာက္ပ့ံေပးပါသည္။

        လူ(၁)ဦး  (၁)ႏွစ္  -  စားစရိတ္     ၁၈၂၅၀ိ/-

                                  -  ဝတ္စရိတ္     ၅၀၀၀ိ/-

( ဂ)  တတိယအဆင့္တြင္ ဆန္၊ စားစရိတ္၊ ဝတ္စရိတ္ႏွင့္ ေဂဟာမွဴးလစာမ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးပါသည္။

        ေဂဟာမွဴးလစာ(၁)ဦး  (၁)လ ၁၅၀၀၀ိ/-  (၁)ႏွစ္  ၁၈၀၀၀၀ိ/-

 

က်န္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္းေထာက္ပံ့ေပးပါသည္-

(က)  ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း တာဝန္ခံဆရာမ (၁)လ ၅၀၀၀ိ/-

                                                                    စာသင္ဆရာမ  (၁)လ ၄၀၀၀ိ/-

( ခ)  လူငယ့္ရိပ္သာႏွင့္ ေစတနာမူလတန္း ညေက်ာင္းမ်ားသို႕ဆရာဂုဏ္ျပဳ စရိတ္၊ အားကစား ပစၥည္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီတာခ၊ စာေရးကိရိယာႏွင့္ ပရိေဘာဂ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေထာက္ပ့ံ ပါသည္။

( ဂ)  ကိုယ္ေရျပား ေရာဂါသည္မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးအျဖစ္ ၄င္းတုိ႕အား ေကၽြးေမြးရန္ အတြက္  လူ(၁)ဦးလွ်င္ (၁)ရက္ ၂၀၀ိ/-နႈန္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ ေပးပါသည္။

 

ေဂဟာတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳရန္ေလွ်ာက္ထားမႈစနစ္

   ေစတနာ့ ဝန္ထမး္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေဂဟာဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္လိုလွ်င္ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနသို႕ကေလးသူငယ္ နည္းဥပေဒ (၅၁)၊ ပံုစံ(၁၈)ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ေလွ်ာက္လႊာပါ အခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးေနာက္ ခြင့္ျပဳမိန္႕ကို ပံုစံ(၁၉)ျဖင့္ ထုတ္ေပးပါသည္။

    တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေဂဟာမ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္္ လူဦးေရ(၂၀)ရွိျခင္း၊ အေျခခံေကာင္းေသာ လစဥ္/ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေငြရွိျခင္း၊ အေဆာက္အဦ ေျမေနရာႏွင့္ ဝန္ထမ္း ျပည့္စံုျခင္း၊ ေရရွည္ တည္တံ့ႏုိင္ျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာသို႕ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မွ သိရွိေထာက္ခံ ထားျခင္း ရွိရပါမည္။

 

အသိအမွတ္ျပဳေပးမႈစနစ္

     အပိုဒ္(၉)ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ေဂဟာမ်ားသည္ အသိအမွတ္ ျပဳႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါ အေထာက္ အထားမ်ား ႏွင့္တကြ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန သို႕ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ပါသည္ -

(က)    ေဂဟာရွိ ကေလး/ဘုိုးဘြား လူဦးေရစာရင္း

( ခ)    ေဂဟာႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီစာရင္း (သက္ဆိုင္ရာ ေထြ/အုပ္ တစ္ဦးပါရမည္)

( ဂ)    ေဂဟာပိုင္ အေဆာက္အဦ စာရင္း

(ဃ)    ေဂဟာပိုင္ေျမႏွင့္ ပိုင္ဆို္င္မႈ အေထာက္အထား

( င)    ေဂဟာပိုင္ပစၥည္းစာရင္း

( စ)    အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စညး္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားၿပီးေၾကာင္း ပံုစံ(ခ)မိတၱဴ

(ဆ)    သက္ဆိုင္ရာေဂဟာ၏အသိအမွတ္ျပဳေလွ်ာက္လႊာ

( ဇ)    ေဂဟာပိုင္ ေငြစုစာအုပ္ မိတၱဴ

( စ်)    သက္ဆိုင္ရာ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမွဴး၏ စစ္ေဆးခ်က္မွတ္တမ္းႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္

(ည)    ေဂဟာဆိုင္းဘုတ္ေနာက္ခံႏွင့္ ကေလး/ဘိုးဘြားအုပ္စုလိုက္ ဓါတ္ပံု(၄။x၆။)