ေစတန႔ာဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္း

သမိုင္းေနာက္ခံ

  • လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အားေပးကူညီမႈ၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဖန္တီးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္ အထိ ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးလ်က္ရွိပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ လူမႈဝန္ထမ္းဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် စီမံ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လည္း ဟန္ခ်က္ညီညီ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၾကပါသည္။
  • ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ခြင့္ျပဳ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ျပည္သူလူထုအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ ေရးရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူမႈဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ႀကီးၾကပ္၍ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားေပးေရးလုပ္ငန္းကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းကို စိတ္ပါဝင္စားၾကေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕က ဆင္းရဲ၍ အတိဒုကၡေရာက္ေနၾကေသာ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ခိုကိုးရာမဲ့အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊  သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကို ေကြၽးေမြးေစာင့္ေရွာက္ရန္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္း၍ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ျပဳေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းသို႔ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကသာမက ျပည္သူလူထုကလည္း အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္း၍လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္လည္းေကာင္း တတ္စြမ္းသမွ် ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။
  • ယင္းသို႔ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းေစေရး အတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ အေနျဖင့္ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဆန္၊ စားစရိတ္၊ ဝတ္စရိတ္၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ရည္႐ြယ္ခ်က္

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္

   (က)    ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စား ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးႏိုင္ရန္၊

   ( ခ)     ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္ေသာကေလးသူငယ္မ်ားအားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းအားျဖင့္တိုင္းျပည္၏အရန္အင္အားစုတြင္တစ္တပ္တစ္အားပါဝင္လာေစရန္၊ 

   ( ဂ)     တည္ေထာင္ထားရွိေသာ ေဂဟာ/ရိပ္သာ/ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ထားသူမ်ားကို ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီနည္းစနစ္က်က် ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္၊

(ဃ)     ေဂဟာမ်ားတြင္ လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေစာင့္ေရွာက္မႈအျပင္ ကေလးသူငယ္သူငယ္အခြင့္အေရးျပည့္ဝစြာရရွိႏိုင္ေစရန္၊   

   ( င)    လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ေစရန္။  

ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည့္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏စာရင္းမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

        (က)  လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာ                             -      (၂၃၁) ခု 

        ( ခ)  မသန္စြမ္းေဂဟာ                                                 -      (၁၂) ခု 

        ( ဂ)   ဘိုးဘြားရိပ္သာ                                                  -      (၈၃) ခု 

        (ဃ)  အမ်ိဳးသမီးေဂဟာမ်ား                                           -      (၁၃) ခု

        ( င)  ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား               -     (၁၅၄၅) ေက်ာင္း

        ( စ)  လူငယ့္ရိပ္သာမ်ား                                                -    (၂၈)ေက်ာင္း

       (ဆ)   ေစတနာမူလတန္းညေက်ာင္းမ်ား                             -       (၁၉) ေက်ာင္း 

       ( ဇ)    ေမတၱာပရဟိတေဂဟာ (မရမ္းေခ်ာင္းေက်း႐ြာ  )          -       (၁) ခု 

        ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ COVID-19ကာလအတြင္း စီးပြားေရးကုစားမႈ အစီအစဥ္(CERP) အရ ေဂဟာ/ရိပ္သာမ်ားသို႔ တစ္ဦးလွ်င္ ၅၀ဝိ/ႏႈန္းျဖင့္ ရက္ ၃၀အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၀၈.၉၁၅ သန္းကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။

ေထာက္ပံ့ေပးမႈအဆင့္ႏွင့္ေထာက္ပံ့ႏႈန္းထားမ်ား 

     ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာ၊ မသန္စြမ္း ေဂဟာ၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေဂဟာမ်ားသို႔ ေအာက္ပါအတိုင္း ေထာက္ပံ့ေပး လ်က္ရွိပါသည္ -

     (က)    ပထမအဆင့္တြင္ဆန္ဘိုးေငြေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

                လူ(၁)ဦး (၁)ႏွစ္ - ၅၄၀၀၀/-

     ( ခ )    ဒုတိယအဆင့္တြင္ဆန္ႏွင့္စားစရိတ္၊ဝတ္စရိတ္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

                 လူ(၁)ဦး  (၁)ႏွစ္  - စားစရိတ္   ၇၃၀၀၀/-

                      -  ဝတ္စရိတ္   ၂၀၀၀၀/-

     ( ဂ )        တတိယအဆင့္တြင္ဆန္၊စားစရိတ္၊ဝတ္စရိတ္ႏွင့္ေဂဟာမႉးလစာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

                 ေဂဟာမႉးလစာ(၁)ဦး  (၁)လ၃၀၀၀၀/-  (၁)ႏွစ္ ၃၆၀၀၀၀/-

က်န္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားေအာက္ပါအတိုင္းေထာက္ပံ့ေပးပါသည္-

    (က)  ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းတာဝန္ခံဆရာမ (၁)လ၅၀၀၀၀/-၊  စာသင္ဆရာမ  (၁)လ၃၀၀၀၀/-

    ( ခ )     လူငယ့္ရိပ္သာႏွင့္ေစတနာမူလတန္းညေက်ာင္းမ်ားသို႔ဆရာဂုဏ္ျပဳစရိတ္၊ အားကစားပစၥည္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီတာခ၊ စာေရးကိရိယာႏွင့္ပရိေဘာဂေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ာ းေထာက္ပံ့ပါသည္။

    ( ဂ)    ကိုယ္ေရျပားေရာဂါသည္မ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရးအျဖစ္၎တို႔အားေကြၽးေမြးရန္အတြက္ လူ(၁)ဦးလွ်င္ (၁)ရက္၅၀၀/-ႏႈန္းျဖင့္ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန႔္ ေပးမႈစနစ္    

    ေဂဟာမ်ားကို တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန႔္မ်ားေပးအပ္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္ -

    (က)  ေဂဟာရွိကေလး/ဘိုးဘြားလူဦးေရစာရင္း

    ( ခ)  ေဂဟာႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီစာရင္း (သက္ဆိုင္ရာေထြ/အုပ္တစ္ဦးပါရမည္)

    ( ဂ)  ေဂဟာပိုင္အေဆာက္အဦစာရင္း

    (ဃ)  ေဂဟာပိုင္ေျမႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား

     ( င)  ေဂဟာပိုင္ပစၥည္းစာရင္း

    ( စ)  အသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းခြင့္ေလွ်ာက္ထားၿပီးေၾကာင္းပုံစံ(ခ)မိတၱဴ

     (ဆ)  သက္ဆိုင္ရာေဂဟာ၏အသိအမွတ္ျပဳေလွ်ာက္လႊာ

     ( ဇ)  ေဂဟာပိုင္ေငြစုစာအုပ္မိတၱဴ

    (ဈ)  သက္ဆိုင္ရာလူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမႉး၏စစ္ေဆးခ်က္မွတ္တမ္းႏွင့္ေထာက္ခံခ်က္

    (ည)  ေဂဟာဆိုင္းဘုတ္ေနာက္ခံႏွင့္ကေလး/ဘိုးဘြားအုပ္စုလိုက္ဓါတ္ပုံ (၄"x ၆")