ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးလုပ္ငန္း

၁။            လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ ထားရွိေသာ ေဂဟာ/ရိပ္သာတြင္ လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ ကေလးသူငယ္၊ လူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးဖူလုံႏိုင္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခြဲေဝရရွိသည့္ဘ႑ာရန္ပုံေငြအရ တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာ ေထာက္ပံ့ ေပးပါသည္။

၂။            လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန္႔မွတ္ပုံတင္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္း လမ္းၫႊန္ႏွင့္ ေဂဟာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆုံးရွိရမည့္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ အနိမ့္ဆုံးစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား စာအုပ္(၂)အုပ္ကို ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ်ားႏွင့္အညီ ေစ/ဖြဲ႕စည္းမ်ားသို႔ စစ္ေဆးျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍ လူမႈဝန္ထမ္းဉီးစီးဌာနသည္ ရပ္႐ြာအတြင္း တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္  ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာ၊ မသန္စြမ္း ေဂဟာ၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးေဂဟာမ်ားသို႔ ေအာက္ပါႏႈန္းထား မ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိပါသည္ -

              -    ပထမအဆင့္    ဆန္ဘိုးေငြေထာက္ပံ့ျခင္း

                            (၁)ဦး(၁)ႏွစ္ ၅၄၀၀၀/-

              -    ဒုတိယအဆင့္   ဆန္ဘိုးေငြ+စားစရိတ္+ဝတ္စရိတ္

                             စားစရိတ္ (၁)ဦးX(၁)ႏွစ္ ၇၃၀၀၀/-

                             ဝတ္စရိတ္(၁)ဦးX(၁)ႏွစ္ ၂၀၀၀၀/-

              -    တတိယအဆင့္  ဆန္ဘိုးေငြ+စားစရိတ္+ဝတ္စရိတ္+ေဂဟာမႉးလစာ

                             ေဂဟာမႉးလစာ (၁)ဦးX(၁)ႏွစ္ ၃၆၀၀၀၀/-

            -      သုံးႁမႊာပူးႏွင့္အထက္ေမြးေသာ မိခင္ႏွင့္ကေလးဆုအျဖစ္ တစ္ႀကိမ္တည္း   ၅၀၀၀၀၀/- ေထာက္ပံ့ျခင္း

၃။ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာ(၂၂၂)ခု၊ မသန္စြမ္း ေဂဟာ(၁၂)ခု၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာ(၈၀)ခု၊ အမ်ိဳးသမီးေဂဟာမ်ား(၁၂)ခု၊ ကိုယ္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း(၈၉၂)ေက်ာင္း၊ ေစတနာမူလတန္းညေက်ာင္း(၁၇)ေက်ာင္း၊ လူငယ့္ရိပ္သာ (၂၉)ခုႏွင့္ သုံးႁမႊာပူးႏွင့္အထက္ေမြးေသာ မိခင္ႏွင့္ကေလးဆု(၂၃)ဆုကို ၂၀၁၈ခု (ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ) က်ပ္သန္းေပါင္း(၁၇၈၉.၅၉) ေထာက္ပံ့ ေပးၿပီးျဖစ္ပါသည္။