လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနနွင့္ အျပည္႔ျပည္ဆိုင္ရာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားနွင့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာမ်ား (MOU)မ်ား ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေန

      လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ မသန္ စြမ္းသူမ်ား၊ အမ်ဳီးသမီးမ်ား၊ သက္ၾကီး ရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ လူမႈ၀န္ထမ္း လုပ္ငန္းၾကီး (၈)ရပ္တုိ႕တြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ  အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာမ်ား (MOU) လက္မွတ္ ေရးထိုး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

      World Vision (Myanmar), Save the Children (UK) နွင့္ Help Age International အဖြဲ႔ (၃)ဖဲြ႔ သည္ (၉.၉.၂၀၁၁) ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါ INGOs အဖဲြ႕(၉)ဖဲြ႕သည္ (၉.၇.၂၀၁၂) ရက္ေန႕တြင္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MOU) လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ ပါသည္။
    (၁)    Good Neighbour International
    (၂)    Terre des homes (Tdh- Italia)
    (၃)    Action Aid
    (၄)    Japan Heart
    (၅)    Caritas Thailand
    (၆)    Global Vision
    (၇)    Plan International
    (၈)    The Leprosy Mission International
    (၉)    Latter-Day Saint Charities
  

      ယင္း နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ ေရးထုိးျပီး INGOs အဖဲြ႕မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား အေသးစိတ္ ေရးဆြဲျပီး ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသၾကီး အစိုးရ အဖဲြ႔မ်ားသုိ႕ အသိေပး၍ ေဒသ အစိုးရအဖဲြ႔၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။