ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား အာရွႏွင့္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားဆိုင္ရာအဖြဲ႔ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးတို႔က သီးျခားစီ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ၊ ေနျပည္ေတာ္

          လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး အား အာရွႏွင့္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားဆိုင္ရာအဖြဲ႔ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴး Mr. Ben King ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး H.E Mr. Scot Marciel တို႔က ယမန္ေန႔တြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ အသီးသီး လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

          အာရွႏွင့္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားဆိုင္ရာအဖြဲ႔ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက မိမိတုိ႔၀န္ႀကီးဌာန၏ အဓိက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ လူကုန္ကူးတုိက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမိခင္နွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၊ Unicef, Save the Children ႏွင့္ IOM အပါအဝင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ မိုင္းအႏၱရာယ္ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒအသစ္ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာ က်ဴးလြန္မႈ (၆)ရပ္ကို ကာကြယ္တားဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ASEAN-ERAT အဖြြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္မူဝါဒ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး နယူးဇီလန္ အစိုးရႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ကိစၥရပ္္မ်ားအား ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          Mr.Ben King ႏွင့္အဖြဲ႔က ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ နယူးဇီလန္ အစိုးရတုိ႔သည္ ေရွးယခင္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ဆက္ဆံေရးေကာင္း ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ပ့ံပိုးကူညီရန္ အသင့္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၊ စြမ္းအင္က႑၊ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ တုိးတက္ေရးတို႔အတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ား ေပးအပ္ေထာက္ပ့ံလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ သဘာဝေဘးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ICRC နွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အႀကံဥာဏ္မ်ား၊ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အသင့္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိုင္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္း ေရးနွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မုိင္းရွင္းလင္းေရးစင္တာအတြက္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့ေပးလိုပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေနသည္ကို မိမိတို႔ နားလည္ စာနာပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးနွင့္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ လူကုန္ကူးတုိက္ဖ်က္ေရးဌာနတို႔ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား အတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအပိုင္း သာမက အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြႏိုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊  တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အားလံုးတြင္ လူထုအေျချပဳ မူးယစ္ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

         

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား