ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လတ္တေလာျဖစ္ပြားလ်က္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္ေနရေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ာအားး တတိယအၾကိမ္ ေထာက္ပ့ံမႈ ေပးအပ္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀၊ အမ္း

          ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသတြင္းျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လတ္တေလာျဖစ္ပြား လ်က္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္ေနရေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ တတိယအၾကိမ္ ေထာက္ပ့ံေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

          ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လက္ရွိျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ တိုက္ပြားမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေခတၱတိမ္းေရွာင္ေနရျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိရာ ထိုတိုက္ပြဲေရွာင္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။  ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၊ တတိယပတ္မွစတင္၍ (၂)ပတ္စာ ဆန္ရိကၡာဘိုးေငြမ်ားကို ပထမအၾကိမ္အျဖစ္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ဆန္ရိကၡာဘိုးေငြ တစ္လစာ၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအလိုက္ ေစာင္မ်ား၊ အခင္းမ်ားႏွင့္ တာေပၚလင္စမ်ားကို အိမ္ေထာင္စု (၉၇၀)၊ လူဦးေရ (၄၄၇၀) အတြက္ ျပည္နယ္ အစိုးရထံသို႕အပ္ႏွံ၍ လက္ဝယ္အေရာက္ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ရာ တစ္လခြဲစာရိကၡာမ်ားေပးအပ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ ထပ္မံ၍ တိုက္ပြဲေရွာင္ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္ေဒသခံျပည္သူ (၄,၇၅၂)ဦးအတြက္ ဆန္ရိကၡာ(၁)လစာ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၄၂,၇၆၈,၀၀၀)ကို ရခိုင္ျပည္နယ္၊ အမ္းၿမိဳ႕၊ ေရႊအမ္းေတာင္ခန္းမ၌ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ လူမႈေရးဝန္ၾကီး ေဒါက္တာခ်မ္းသာႏွင့္အဖြဲ႕ထံ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာနက ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤေထာက္ပံ့ေငြ မ်ားကို တိုက္ပြဲေရွာင္မ်ားလက္ဝယ္အေရာက္ ခံစားရရွိႏိုင္ေရး ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ စနစ္တက်စီမံ၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တိုက္ပြဲေရွာင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေရး အေလးထား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ရာ ထပ္မံလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ အေရးေပၚ (၂၄)နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈရွိေသာ ဖုန္း ၀၆၇-၃၄၀၄၆၆၆၊ ၀၆၇-၃၄၀၄၇၇၇ မ်ားသို႕ ဆက္သြယ္အကူအညီရယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား