ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ရခုိင္ျပည္နယ္၊ အမ္းၿမိဳ႕တြင္ မိခင္ဝိုင္းမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ပရဟိတေဂဟာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀၊ အမ္း

          ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသတြင္းျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕အတြင္း မိခင္ဝိုင္းမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတေဂဟာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါ သည္။

          ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးသည္ ဒုတိယဝန္ၾကီးဦးစိုးေအာင္၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ၾကီး ေဒါက္တာခ်မ္းသာႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ အမ္းၿမိဳ႕၊ ေရႊအမ္း ေတာင္ခန္းမ၌က်င္းပေသာ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္ လူမႈ စီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အေရးၾကီးသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လူ႕ဘဝစက္ဝန္းအစမွစ၍ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲ၍ ေရွးဦး အရြယ္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ မိခင္ဝိုင္းမ်ား၊ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မူလတန္းၾကိဳ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စနစ္တက် ျပဳစုေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ေဖၚေဆာင္ၿပီးျဖစ္၍ ကနဦးေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ေထာက္ပ့ံရာတြင္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ားကို ျပည္သူ႕ထံသို႕ အေလအလြင့္မရွိေအာင္ စနစ္တက်ျပန္လည္ေပးအပ္ေနျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ေဘးျဖစ္ပြားပါက အလ်င္အျမန္ တုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ မူလအေျခအေနထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္း တို႕ကို ေဆာင္ရြက္ရပါေၾကာင္း၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးသည္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးအတြက္ အေရးပါေသာေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရရွိရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးစည္းလံုးညီညႊတ္စြာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးသည္ ၿမိဳ႕ဦးေက်ာင္းလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာ အတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၇,၃၅၀,၀၀၀)၊  အေနာက္ပိုင္း(တိုင္းရံုး) ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူၾကိဳေက်ာင္းႏွင့္ တပ္ေတာင္စံျပ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူၾကိဳေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၁,၄၀၀,၀၀၀)၊ အႏိႈင္းမဲ့ ကရုဏာရွင္ လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ ေမတၱာေအးရိပ္ နာေရး ကူညီေရးအသင္း၊ ျမတ္ဒါန ေသြးလွဴရွင္အသင္း၊ ျမင့္ျမတ္ေသာႏွလံုးသား သာေရးနာေရးအသင္း၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ အၿငိမ္းစားမ်ား လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အသင္း၊ လူမႈဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္း၊ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပရဟိတအသင္းႏွင့္ အနႏၱေမတၱာ လူငယ္မ်ား ပရဟိတအသင္းမ်ားအတြက္ တစ္သင္းလွ်င္ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၃၀၀,၀၀၀)ႏွင့္ မိခင္ဝိုင္း(၃)ဝိုင္းအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၁,၈၁၈,၁၀၀) တို႕ကို အသီးသီးေပးအပ္ရာ တာဝန္ရွိ သူမ်ားက လက္ခံရယူခဲ့ၾကပါသည္။

          ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မိခင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားႏွင့္ စုေပါင္းမွတ္တမ္းဓါတ္ပံုရိုက္ကူးခဲ့ၾကၿပီး ရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ယေန႕ အမ္းၿမိဳ႕အတြင္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မိခင္ဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတ ေဂဟာမ်ားအတြက္ စုစုေပါင္းေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၁၃,၂၆၈,၁၀၀) ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

         

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား