ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁၊ ေနျပည္ေတာ္

          လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား အားလံုးအတြက္ ကနဦး ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

          ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးသည္ ဒုတိယဝန္ၾကီးဦးစိုးေအာင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ယမန္ေန႕က မေကြးၿမိဳ႕၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနစုေပါင္းရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပေသာ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မိခင္ဝိုင္း မ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕မ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္းအခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက အစိုးရအေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိိုင္းအတာျဖင့္ ျပည္သူ၊ ျပည္သား မ်ားအားလံုး လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ အညႊန္းကိန္းမ်ားအရ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေသာေဒသမ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ မွ်တမႈ ရရွိေစပါေၾကာင္း၊ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၏ အေျခခံသည္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူသားတိုင္း၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႕ေဆာင္ရြက္ရန္ မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁)ရာစုပင္လံုအစည္းအေဝး ဒုတိယအၾကိမ္ႏွင့္ တတိယအၾကိမ္ သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ား၌ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားစြာပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ ဝန္ၾကီးဌာနက လူတိုင္းအေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးရရွိေရး၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အသိုင္းအဝိုင္း ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ေဘးဒဏ္မ်ားကို ၾကံ့ၾကံံ့ခံရင္ဆိုင္ တံု႕ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ လူ႔အသိုက္အဝန္းျဖစ္ေပၚလာေစေရးႏွင့္ မူလအေျခအေနထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေရး စသည့္မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိရာ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရပါေၾကာင္း၊ ယခုအခမ္းအနားတြင္လည္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပရဟိတေဂဟာ၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ထို႔အျပင္ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားရွိၿပီးျဖစ္၍ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီး မ်ားအလိုက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီး လုပ္ငန္းအစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး(၈)ခ်က္ တြင္လည္း မသန္စြမ္းမ်ားအား ေထာက္ပ့ံမႈေပးရန္ ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံမႈ မ်ားသာမက စြမ္းႏိုင္သမွ်စြမ္းေအာင္ မိမိဘာသာ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ဝန္းက်င္ ဖန္တီးေပးျခင္း၊ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္း၍ မသန္စြမ္း(၄)မ်ိဳးထဲမွ အၾကားအာရံု ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာသူမ်ားအတြက္ လက္သေကၤတျပ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ေနၾကေသာ သာဓကမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊  ၎တို႕ကိုစြမ္းႏိုင္သမွ် စြမ္းေအာင္ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ားေပးရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယေန႕ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး အတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလံုးအတြက္ ကနဦးေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ႏွင့္ မသန္စြမ္းမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက နားလည္ သေဘာေပါက္ၾကၿပီး အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ဆက္လက္၍ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူ (၁၂,၃၃၀) ဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၃၆၉,၉၀၀,၀၀၀)၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မိခင္ဝိုင္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၂,၆၇၈,၁၀၀)၊ ဖန္ခါးေျမဘိုးဘြားရိပ္သာအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ (၂,၉၅၅,၀၀၀)၊  ဆားစည့္လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္ (၆,၅၃၄,၀၀၀)၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၁၀၄)ႏွစ္ေျမာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႕ က်င္းပရန္ အတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ (၁,၀၀၀,၀၀၀)၊ မိခင္ေမတၱာကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းၾကိဳေက်ာင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တပ္မ(၈၈)ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းႏွင့္ ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ားအတြက္ တစ္ေက်ာင္းလွ်င္ ေထာက္ပ့ံေငြ က်ပ္ (၇၀၀,၀၀၀) ၊ မိခင္ဝိုင္း(၅)ဝိုင္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၂,၆၇၈,၁၀၀)ႏွင့္ အခမ္းအနား သို႕ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္လာၾကေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို လက္ဝယ္အေရာက္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

          ထို႕ေနာက္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကစားစရာအရုပ္မ်ားႏွင့္အာဟာရမုန္႔မ်ားေပးေဝခဲ့ၾက ၿပီးစုေပါင္းမွတ္တမ္းဓါတ္ပံု ရိုက္ကူးခဲ့ၾကပါသည္။ ဆက္လက္၍  မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး အတြင္း စုစုေပါင္းေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၃၈၅,၁၆၇,၁၀၀) ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

         

         

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား