ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဆြာေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားကို ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားၿပီးစီးမႈႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၃

          လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆြာေခ်ာင္း ေရေလွာင္တမံက်ိဳးေပါက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ား ေမ်ာပါ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ မိသားစုဝင္မ်ားကို အိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ မိခင္ဝိုင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေငြမ်ား ေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဆြာေခ်ာင္းေရ ေလွာင္တမံ ဘဲႏႈတ္သီးက်ိဳးပ်က္မႈေၾကာင့္ ရုတ္တရက္ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေနအိမ္မ်ား ေမ်ာပါ ပ်က္စီးခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခုအခါ မိသားစုဝင္အခ်ိဳ႕ ျပန္လည္အေျခခ်ႏိုင္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ပံ့ပိုးမႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္၏ ပူးေပါင္းကူညီမႈျဖင့္ ေနအိမ္ (၁၂၆)လံုး ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးၿပီးျဖစ္၍ မိသားစုမ်ား ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသျဖင့္ ဝမ္းသာရပါေၾကာင္း၊ အစိုးရ၏ တာဝန္ခံ၊ တာဝန္ယူမႈ  ျပည္သူတို႔၏ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ စံနမူနာျပတစ္ခု ေပၚထြန္း လာျခင္းပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရုတ္တရက္ေရၾကီးေရလွ်ံမႈ စတင္ျဖစ္ပြားစဥ္ကပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ အလ်င္အျမန္တံု႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကိုလည္း အခ်ိန္ မဆိုင္းဘဲ တိိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ၊ ဆက္စပ္ဝန္ၾကီးဌာန ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုစိစစ္ၿပီး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနႏွင့္ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈ ရန္ပံုေငြတို႔ကို မတည္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတြင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္  အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ပ့ံပိုးမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ျဖည့္ဆည္း ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္လည္း ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ ၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားတန္းတူညီမွ်ခံစား ရရွိႏိုင္ေရးၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို အေလအလြင့္မရွိ ျပည္သူမ်ား ခံစားရရွိႏိုင္ေရး အဂတိတရား ကင္းရွင္းစြာ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားကလည္း အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဝဖန္ေထာက္ျပ အၾကံျပဳမႈႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းဝန္းရံပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ၾက ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရ၊ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရေသာ လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ မည့္သည့္ အခက္အခဲကိုမဆို ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ စုေပါင္းအားျဖင့္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႕အခမ္းအနားတြင္  မိမိတို႕ ဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားျဖစ္ေသာ မိခင္ဝိုင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေထာက္ပ့ံျခင္း၊ မသန္စြမ္းသူ ေထာက္ပ့ံျခင္းမ်ားကိုလည္း ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီး မသန္စြမ္း (၂၁)ဦးအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြ (၆၃၀၀၀၀)က်ပ္၊ မိခင္ဝိုင္း (၅)ဝိုင္း ဖြင့္လွစ္ရန္ အတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြ (၂၅၈၅၀၀၀) က်ပ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားႏွင့္ အေဝးသင္တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၂၂) ဦးအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြ (၆၆၀၀၀၀)က်ပ္တို႔ကို ေထာက္ပ့ံေပးအပ္ရာ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက လက္ခံရယူ ၾကပါသည္။

          ထိုိ႕ေနာက္ အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္လာေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကစားစရာ အရုပ္မ်ားႏွင့္ အာဟာရမုန္႔မ်ားေဝငွျခင္း၊ ငယ္စဥ္ဘဝမွ အမိႈက္မ်ားကို အမိႈက္ပံုး အတြင္းသို႕ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္တတ္ေစရန္ လက္ေတြ႔ သရုပ္ျပသျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌဦးၾကည္ဇင္က ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ စကားကို ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဦးေဆာင္ ေထာက္ပံ့မႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္က ပူးေပါင္း လွဴဒါန္းေဆာက္လုပ္သည့္ အိမ္ေျခ (၁၆၂)လံုးအနက္၊ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသည့္ (၁၂၆)လံုးကို လိုက္လံၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ကၽြန္းေတာစုေက်းရြာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား အသင္းခ်ဳပ္က ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ ေနအိမ္မ်ား၊ ေဒၚခင္ၾကည္ ေဖာင္ေဒးရွင္းက ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းသည့္ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ကို ၾကည့္႐ႈေလ့လာၿပီး မိုးရာသီအမီေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါသည္။

          ဆြာေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံက်ိဳးေပါက္မႈေၾကာင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာနက ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ေသာ တန္ဖိုးေငြစုစုေပါင္းမွာ က်ပ္သန္း (၃၇၈.၃၁၁၀၅၀) ျဖစ္ၿပီး ခရီးစဥ္တြင္ ဒုတိယဝန္ၾကီးဦးစိုးေအာင္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးၾကည္ဇင္၊ ကရင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ၾကီး ေဒၚေနာ္ပြယ္ေစး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌဦးရွိန္ဝင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား