မသန္္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ မသန္စြမ္းမႈစစ္တမ္းေကာက္ယူေရးဆုိင္ရာ ညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ (၄)

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ မသန္စြမ္းမႈ စစ္တမ္းေကာက္ယူ ေရးဆိုင္ရာ ညိွႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္  သဂၤဟဟိုတယ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မသန္စြမ္းမႈတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီး မသန္စြမ္းျဖစ္ပြားမႈမွာ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပို၍ျမင့္မားသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးနည္းဥပေဒအမ်ားအရ မသန္စြမ္းသူမ်ား လူဦးေရစာရင္းႏွင့္ လူမႈစီးပြားအေျခအေန စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းအပါအဝင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီက ႀကီးမွဴး၍ မသန္စြမ္းသူအေရအတြက္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဘဝရွင္သန္ေနထိုင္မႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားရရွိနိုင္ရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပီပီျပင္ျပင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး  ယခုလို မသန္စြမ္းမႈစစ္တမ္း ေကာက္ယူ ေရးဆိုင္ရာ ညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝး ပထမအႀကိမ္ကို ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စစ္တမ္း ေကာက္ယူရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ေမးခြန္းလႊာမ်ား၊ နယ္ပယ္မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ား၊ တာဝန္မ်ား၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူေရး ဆိုင္ရာ နည္းပညာအႀကံေပးအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းႏိုင္ေရးတို႔ကို စတင္ေဆြးေႏြး ညိွႏႈိင္းသြားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း တန္းတူပါဝင္ခြင့္ ရရွိေရး စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အေရးကိစၥကို ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ စီမံ ေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရရွိမႈျမွင့္တင္ေပးေရး၊ တန္းတူညီမွ်ရရွိေစေရး၊ ဥပေဒေရးရာဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးစီးပြား တို႕ကိုု အမွန္တကယ္ေဖာ္ေဆာင္ေပးနိုင္ရန္အတြက္ မသန္စြမ္းမႈစစ္တမ္းေကာက္ယူနိုင္ေရး ညိွႏႈိုင္းပြဲ အစည္းအေဝးတြင္ ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ Voluntary Service Overseas (VSO) မွ Country Director ျဖစ္သူ Mr. Ben William က ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း၊ေဆြးေႏြးပြဲ၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ မသန္စြမ္းမႈ စစ္တမ္းေကာက္ယူရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ရွင္းလင္းျခင္း၊ အဖဲြ႔လိုက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေရးအတြက္  ပံုစံမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ Technical Advisory Committee ဖဲြ႔စည္းနိုင္ေရးအတြက္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား