ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ေမြးဖြားလာေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးေရး အစီအစဥ္ တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

နေပြည်တော်၊ မတ် ၆

          ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အတုိးႏႈန္းနည္းပါးေသာ ေခ်းေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ မည့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္  ၄င္းတို႔မွ ေမြးဖြားလာေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ မ်ားအား ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္းအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္၀င္းရွိ သဘင္ေဆာင္၌ က်င္းပခဲ့ ပါသည္။

          အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ က ယေန႔ အခမ္းအနားသည္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ ယူၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘက္ဂ်က္ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အတိုးႏႈန္းသက္သာသည့္ ေခ်းေငြျဖင့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္၌ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ မွ ေမြးဖြားလာေသာ အသက္ ၂ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးရွိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသြားမည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

          ႏိုင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္ျဖစ္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေသာ လုပ္ငန္းအစီ အစဥ္ကို မစတင္မီကာလကတည္းက စနစ္တက်ႀကိဳတင္ျပင္္ဆင္ကာ အားလံုး၀ိုင္း၀န္း စုေပါင္းအႀကံ ဥာဏ္ျဖင့္ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ယခု စီမံကိန္းကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ရႈေထာင့္မ်ိဳးစံုမွ အျမင္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာအႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္ အေလအလြင့္၊ အပ်က္အစီး၊ အမွားအယြင္းမရွိ  ရည္မွန္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း။

          ယခုစီမံကိန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ျမန္မာ့လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြက္ လူသားအရင္း အျမစ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူမႈဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အတူ မဟာဗ်ဴဟာ မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ကို အေျခခံသည္ဟုသိရွိရပါေၾကာင္း။ ယင္း မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး  ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔မွ ေမြးဖြားလာေသာ အသက္ ၂ ႏွစ္ ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္ အစီအစဥ္သည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

          ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္၄င္းတို႔မွ ေမြးဖြားလာေသာ အသက္ ၂ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူ ငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္ အစီအစဥ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္ လူအစြမ္းအား အရင္း အျမစ္ျဖစ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားေကာင္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းကို လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ေအာင္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

          ထို႔ျပင္ အစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ေပါင္းစပ္ ညႇိႏိႈင္းျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ အဆင့္အသီးသီးတြင္ ေပါင္းစပ္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ား ၊လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္လည္း အေရးႀကီးပါေၾကာင္း။

          လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕မႈရွိၿပီး ျပည္သူမ်ား ၏ ပကတိ အေျခအေန၊ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို သိရွိႏုိင္ၿပီး အစီအစဥ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အႀကံျပဳႏုိင္သည့္အတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အစီ အစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္သည့္ အပိုင္းတြင္လည္း အကူအညီ ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေပးၾကရန္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားလိုေၾကာင္း ။

          နုိင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္ျဖစ္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္  အေရးႀကီး ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔မွ ေမြးဖြားလာသည့္ အသက္ ၂ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ မ်ားအား  ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္ အစီအစဥ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ကမၻာ့ဘဏ္၏ အတိုးႏႈန္း သက္သာသည့္ ေခ်းေငြျဖင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားကလည္း အႀကံျပဳေဆြး ေႏြးေပးပါရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ တို္က္တြန္းလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

          ထို႔ေနာက္လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္ စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက  မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ရွိအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းစသည္တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဦးစားေပးစီမံကိန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ထိုအခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီမွသာ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဘတ္ဂ်က္ရန္ပုံေငြခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္  လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (၈)ခု ျဖစ္ေသာ (၁)ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွေမြးဖြားလာေသာ အသက္(၂) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္အစီအစဥ္၊ (၂)အသက္(၃)ႏွစ္အထက္ ကေလးသူငယ္ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ (၃)မသန္စြမ္းေထာက္ပံ့ျခင္း၊ (၄)ေက်ာင္းတြင္အာဟာရေကၽြးေမြးသည့္ အစီအစဥ္၊ (၅) အမ်ားျပည္သူအလုပ္အကိုင္ရရွိေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာအစီအစဥ္၊ (၆)လူမႈေရးပင္စင္ ေထာက္ပံ့သည့္အစီအစဥ္၊ (၇)သက္ႀကီးသူခ်င္း ကူညီေထာက္ပံ့သည့္ အစီအစဥ္ မ်ားအား ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးေရးအစီအစဥ္၊ (၈)ဘက္စုံလူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအနက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္၎တို႔မွေမြးဖြားလာေသာ အသက္ (၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလး သူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္အစီအစဥ္ကို ခႏၶာကိုယ္ပံုမွန္ႀကီးထြားျခင္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအျမင့္ဆုံးျဖစ္သည့္ ရက္(၁၀၀၀)ကာလအတြင္း လႊမ္းျခဳံမႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း၊  ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အာဟာရ၊ မီးေနသည္အာဟာရ၊ နို႔တိုက္မိခင္အာဟာရ၊ ကေလး သူငယ္အာဟာရ စသည့္အာဟာရေကၽြးေမြးျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အသိပညာ၊ တစ္ကိုယ္ေရး သန္႔ရွင္းေရး အသိပညာႏွင့္ မိသားစုစီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္အတူ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ျခင္းကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။

          ထို႔အျပင္ အသက္(၈)ႏွစ္အထိ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ မသန္စြမ္း သူမ်ားအတြက္လည္း အေထာက္အပံ့မ်ားေပးလ်က္ရွိၿပီး၊ မသန္စြမ္းျခင္းကိုႀကိဳတင္ သိရွိနိုင္ၿပီး ကာကြယ္ကုသေပးနိုင္ေသာ Early Childhood Intervention (ECI) ၊ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းတြင္း အာဟာရ ေကြ်းေမြးျခင္း အစီအစဥ္သည္လည္း ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အာဟာရတစ္နပ္စာ ေကၽြးေမြးမွာျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းေနကေလးငယ္မ်ား၏ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာတြင္ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈ ပိုမိုေစမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းထြက္မႈႏႈန္းေလ်ာ့က်ေစမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူမ်ား အတြက္အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးကိုလည္း အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပး၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊  ထို႔အျပင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ လူမႈေရးပင္စင္ကိုေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိၿပီး၊ အိုေသာ္လည္းစြမ္းသည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ ၀င္ေငြရအလုပ္ လုပ္ကိုင္နိုင္ရန္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားလည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ဘက္စုံလူမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျဖစ္ က်ား/မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ ကိစၥရပ္မ်ား စသည့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ဆက္လက္၍ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအး က  ကမၻာ့ ဘဏ္ရန္ပံုေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔မွ ေမြးဖြားလာေသာ အသက္ ၂ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ အသိပညာေပးေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ေပါင္းစပ္ ညွိႏိႈင္းေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ာ၏ အခန္းက႑မ်ားကို အႀကံျပဳေဆြးေႏြး တင္ျပၾကခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက က နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

                                                                                                          (သတင္းစဥ္)

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား