ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ေတာင္ပိုင္းခရိုင္အတြင္း လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေျခခံသင္တန္း (၃လ) ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ညႇိႏိႈင

မတ္လ ၁၀၊ ရန္ကုန္

          လူမႈဝန္ထမ္း၊  ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သန္လ်င္လူငယ္သင္တန္း ေက်ာင္းကို သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အားေပးေထာက္ပ့ံျခင္းႏွင့္  ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေျခခံသင္တန္း (၃လ) ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

          ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးသည္ ဒုတိယဝန္ၾကီးဦးစိုးေအာင္၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ေတာင္ပိုင္းခရိုင္၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕၊ သန္လ်င္လူငယ္ သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိၾကၿပီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ခရိုင္ဦးစီးမွဴးႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းအုပ္တို႕က သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိေနၾကေသာ လူငယ္မ်ားပညာဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ေရး စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားသည့္အေျခအေနမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးထားသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ စိတ္ပိုင္း၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အပန္းေျဖႏိုင္မႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထား ရွိမႈတို႔ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကိုတင္ျပၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက လူငယ္မ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာၾက့ံခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္း၌ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း မိမိတာဝန္ကို မိမိေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ၾကရန္တို႔ကို ေဆြးေႏြးမွာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ လူငယ္မ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႔ဆံု အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အာဟာရမုန္႔မ်ားေပးေဝခဲ့ၾကပါသည္။

          မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕၊ ေရႊေမွာ္ဝန္း သာသနာ့ ဗိမာန္၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ေတာင္ပိုင္းခရိုင္အတြင္းရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေငြေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက မိမိတို႔ဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုတိုက္ရိုက္အက်ိဳးရွိေစမည့္ လူမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားမွ်မွ်တတခံစားရရွိေအာင္ စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ ဦးစား ေပးမႈအစဥ္လိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွစ၍ သက္ၾကီးရြယ္အိုအထိ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရေသာေၾကာင့္ ဝန္ၾကီးဌာနတစ္ခုထဲအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္၍မရပါေၾကာင္း၊ ဆက္စပ္ဝန္ၾကီး ဌာနမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အထြတ္အထိပ္ ကာလျဖစ္ေသာေမြးစမွ အသက္(၃)ႏွစ္အရြယ္အထိ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ မ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျပဳစုေလ့က်င့္ ေပးျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္အတြက္ ေသခ်ာေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရရွိမည္ျဖစ္၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိခင္ဝိုင္းမ်ားတြင္ ျပဳစုေလ့က်င့္ေပးမည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အတြက္လည္း သင္တန္းမ်ားသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ခ်ီးျမႇင့္ေငြေပးျခင္းႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ေန႔လည္စာ(၁)နပ္ ေကၽြးေမြးျခင္းတို႔ကို အစိုးရကေထာက္ပ့ံမႈမ်ားေပးသြားမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါမိခင္ဝိုင္းမ်ား ေရရွည္တည္တ့ံေစရန္ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မိဘမ်ား၊ မိသားစုဝင္ မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားက ဝိုင္းဝန္းၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ရပ္တည္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ပိုမိုၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အစိုးရ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္သူ႔ဆႏၵအရ အတည္ျပဳၿပီးေသာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ နည္းမွန္ လမ္းမွန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရပါေၾကာင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖယ္ဒရယ္စနစ္အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ အင္အားျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

          ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ကမာဆြဲလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပရဟိတေဂဟာ အတြက္ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၄၁,၉၇၅,၀၀၀)၊ ေအာင္ဇမၺဴ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဂဟာအတြက္ ေထာက္ပ့ံ ေငြက်ပ္ (၂၉,၅၉၈,၀၀၀)၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၁၁,၅၉၈,၀၀၀)၊ မဂၤလာလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဂဟာအတြက္ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္    (၈၆,၉၂၈,၀၀၀)၊ ေအာင္သုခ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာ အတြက္ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၂၉,၂၃၈,၀၀၀)၊  ဆုေတာင္းျပည့္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ အတြက္ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၅၅,၈၄၅,၀၀၀)၊ သဒၶမၼေဇာတိကာရံု လူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ အတြက္ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၁၆,၇၄၃,၀၀၀)၊ ေမတၱာေရာင္ျခည္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ အတြက္ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၁၆,၃၀၂,၀၀၀)၊ ဗလအားမာန္ငါးတန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာ အတြက္ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၃,၉၉၆,၀၀၀)၊ မိဘဂုဏ္ဘိုးဘြားရိပ္သာအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၄,၇၁၉,၀၀၀)၊ ေက်ာက္တန္းဘိုးဘြား ရိပ္သာအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၅,၀၁၃,၀၀၀)၊ ေဒးဒေနာ ဘိုးဘြားရိပ္သာအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၅၄၀,၀၀၀)၊ လုမၺနီဘိုးဘြားရိပ္သာအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၃,၀၇၈,၀၀၀)၊ ခရမ္းဘိုးဘြားရိပ္သာ အတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၃,၇၅၆,၀၀၀)၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္း (၁၁)ေက်ာင္း အတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၇၇)သိန္းႏွင့္ မိခင္ဝိုင္း(၅)ဝိုင္း ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၃,၅၂၈,၁၀၀)တို႔ကို အသီးသီးေပးအပ္ေထာက္ပံ့ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူခဲ့ၾကၿပီး ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အာဟာရမုန္႔ႏွင့္ ကစားစရာအရုပ္မ်ား ေပးေဝခဲ့ၾကပါသည္။ ယေန႕ စုစုေပါင္း ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၃၂၁,၅၅၇,၁၀၀) ျဖစ္ပါသည္။

          ညေနပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ပင္မအေထာက္အကူျပဳဗဟိုဌာနတြင္ က်င္းပေသာ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေျခခံသင္တန္း (၃လ) ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔  တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေရးႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ပင္မအေထာက္အကူျပဳဗဟိုဌာန လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက အေျခခံသင္တန္း (၃လ) အျမန္ဆံုးဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ INGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ၾကီး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား