ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးစိုးေအာင္ အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ British Council , Country Director မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

မတ္လ ၁၃ ၊ ေနျပည္ေတာ္

          လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ British Council , Country Director, Dr. Richard Sunderland က ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္  အဆိုပါ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၀န္ႀကီးရံုးအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

          ေတြ႕ဆံုရာတြင္ British Council မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လူငယ္သုေတသနစီမံကိန္း အား ၀န္ႀကီးဌာနက ဖြဲ႔စည္းထားရွိေသာ Protocol and Ethic Board ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳစုေဆာင္ရြက္ေရး၊ အဆိုပါ လူငယ္သုေတသနစစ္တမ္းအေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္မွ ေရးဆြဲအတည္ျပဳ ထားေသာ လူငယ္မူ၀ါဒႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းသတင္းရရွိ ပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား