မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၉) က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၉.၄.၂၀၁၉
          မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၉)ကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
          ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယေန႔က်င္းပသည့္ အစည္း အေဝးသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခြင့္အေရးဟုဆိုရာတြင္ ကေလးဘဝ ကတည္းက စတင္ပါေၾကာင္း၊ အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ ေစာင့္ေရွာက္ခံပိုင္ခြင့္၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ခြင့္ဟူ၍ ခံစားရရွိရန္လိုအပ္ၿပီး အရြယ္ေရာက္လာသည့္အခါတြင္လည္း အသက္အရြယ္အလိုက္ အသက္ရွင္သန္ရန္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ သူတိုင္း ေစာင့္ေရွာက္ခံပိုင္ခြင့္ ရရွိရန္လိုအပ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ ပါဝင္ခြင့္ရွိသူတိုင္း ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ခြင့္ ရရွိရန္လည္း  လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္ထဲမွာပင္  လုပ္ငန္းမ်ားစြာကို  ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ရာ ေဒသတြင္းအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ASEAN Summit တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ASEAN Enabling Master Plan 2025 အား ခ်မွတ္ထားရာ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆိုပါ Master Plan အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ (၅)ႏွစ္စီမံကိန္း ကိုလည္း ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံတကာႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေနျဖင့္  Global Disability Summit တြင္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ကတိကဝတ္ (၇) ခ်က္အား ခ်မွတ္နိုင္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲရာတြင္  (Myanmar Sustainable Development Plan – MSDP) ျဖစ္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ စီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၃၀)ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေရးဆြဲလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ စီမံကိန္း အလုိက္ လိုအပ္သည့္ရန္ပုံေငြမ်ားကို စိစစ္၍ သတ္မွတ္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ မသန္စြမ္း အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းကိုလည္း အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားရွိ ဦးစီးဌာနမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္၊ မသန္စြမ္းအသင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မသန္စြမ္းမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊  မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနျခင္းသည္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မ်ားစြာအေထာက္ အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္လည္း နိုင္ငံ၏အင္အားစု ျဖစ္ၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ားအား စြမ္းနိုင္သမွ်စြမ္းေအာင္ ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးရွိသည့္ပါဝင္မႈမ်ားျဖင့္ ေပးဆပ္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ က်င္းပခဲ့သည့္ အစည္းအေဝးမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚတြင္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
          ဆက္လက္၍ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္က မသန္စြမ္း သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၂/၂၀၁၈) အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္၊ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ၎တို႔၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသီးသီး ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။
ယင္းေနာက္ ျမန္မာနိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ယာယီဥကၠ႒ ဦးသိန္းလြင္က ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး က နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႕တြင္ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ မည္မွ်၊ မည္ကဲ့သို႔ေျပာင္းလဲေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ကို ထင္ရွားစြာ ျပသႏိုင္ရန္လိုအပ္သျဖင့္ အားလံုးပူးေပါင္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။  

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား