ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) ေကာ္မတီ၏ (၂/၂၀၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃၀.၄.၂၀၁၉
    ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) ေကာ္မတီ၏ (၂/၂၀၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ ဒုတိယဥကၠဌ(၁)၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္မည့္ က႑စုံလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္သူမ်ား၊ ပုဂၢလိက၊ ျပည္တြင္း NGOႏွင့္ CSOမ်ား၊ မိတ္ဖက္နိုင္ငံမ်ား၊ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ား၊ INGOမ်ားပါဝင္ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ UEHRD ေကာ္မတီကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၇)ရက္ေန႔ကစတင္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဥကၠဌ အျဖစ္ ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ UEHRD ေကာ္မတီကို အဆင့္ဆင့္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ရာ (၂၉-၁၀-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ အဖြဲ႕ဝင္(၉)ဦးျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီကို ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အားလုံးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ National Movement အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံသူ/ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈအင္အားျဖင့္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊  UEHRD ေကာ္မတီသည္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပးအပ္ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ေရရွည္ပဋိပကၡ ကင္းေဝးေရးစတဲ့ အဓိကလုပ္ငန္းႀကီး(၄)ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ ႏွစ္နိုင္ငံ သေဘာတူညီမႈအရ ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၃-၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႔မွာ စတင္အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ UEHRD ေကာ္မတီ၏ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕က အေျခခံအေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို National Movement အေနနဲ႔ အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ယခုအစည္းအေဝးတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ လိုအပ္ေသာ အတည္ျပဳမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနကေဆာင္ရြက္ေပးေနသကဲ့သို႔ ၾကက္ေျခနီ လႈပ္ရွားမႈ (Red Cross Movement) အေနျဖင့္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ UEHRD၏ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္လည္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ား ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ UEHRD ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ASEAN-ERAT အဖြဲ႕အပါအဝင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အေျခအေနမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကအက်ဆုံးအခ်က္မွာ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေနမႈကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူမႈသဟဇာတျဖစ္ ေရးသည္လည္း ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေရရွည္ပဋိပကၡကင္းေဝးေရး အတြက္ UEHRDေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (၁၀)ဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္အေရးပါပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကမႈအတြက္လည္း အသိအမွတ္ျပဳ ပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အားလံုးအႀကံျပဳေဆြးေႏြး ၾကပါရန္ ေျပာၾကားပါသည္။
ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ UEHRDေကာ္မတီဝင္မ်ားက က႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ဒုတိယဥကၠဌ(၁)၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။
အစည္းအေဝးသို႔ ေကာ္မတီဒုတိယဥကၠဌမ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမႉးမ်ား စုံညီစြာတက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား