ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းတြင္သန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ဳံးဝင္မႈျမႇင့္တင္ျခင္း ဆိုင္ရာ က႑စုံမွပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂ .၅.၂၀၁၉
     ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းတြင္ မသန္စြမ္းမ်ား၏အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ဳံးဝင္မႈျမႇင့္ တင္ျခင္းဆိုင္ရာ က႑စုံမွပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္၊ Grand Amara ဟိုတယ္၌ ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးတက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူ မ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ႏႈတ္ခြန္းဆက္သပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအသြင္ အကူးအေျပာင္းတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ဳံးဝင္မႈရွိေစရန္ က႑စုံမွ ပါဝင္ ပတ္သက္သူမ်ားက မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္  ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္သည့္ အတြက္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ဝမ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစၿပီး ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရာ မိမိတို႕အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းပိုမိုပီျပင္ေစရန္ႏွင့္ အျမစ္တြယ္ႏိုင္ေစရန္ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊  အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအင္အားျဖင့္ ေက်ာ္လႊားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ လူတစ္ဦး ခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖၚေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို လႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းေပးလ်က္ရွိၿပီး အစိုးရက ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖၚေပးရပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူ မ်ားအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အခြင့္အေရးတန္းတူရရွိေရးႏွင့္ က႑အသီးသီးတြင္ ပါဝင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးတို႔ကို အစိုးရက အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူ မ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ဦးေရ ႏွစ္သန္းခြဲခန္႕ရွိေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ပါဝင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ အင္အားစုတစ္ရပ္အျဖစ္ အက်ိဳးျပဳပါဝင္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ျမန္မာနိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ယာယီ ဥကၠဌ ဦးသိန္းလြင္က ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ျပဳဝမ္းေျမာက္စကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာ ဦးေနလင္းစိုးက ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္း တင္ျပပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ေဆြးေႏြးပြဲအား (၂) ရက္တာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ဳံးဝင္မႈအတြက္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  Online မွ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတင္ျပျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္း ကာလတြင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ မသန္စြမ္းလူထုအတြက္ အဓိကေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည့္ နယ္ပယ္က႑မ်ား၊ ၂၀၂၀ ျပည္လုံးကၽြတ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကမည့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မသန္စြမ္းလူထုအတြက္ ဦးတည္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အစီအမံမ်ား၊ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒခ်မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ အခန္းက႑၊ အေရးပါမႈႏွင့္ အက်ဳံးဝင္ပါဝင္မႈတို႔ကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား