ျမန္မာႏုိ္င္ငံဆုိင္ရာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီးက လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအားလာေရာက္ေတြ႔ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၉.၅.၂၀၁၉
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Daniel Patrick Chugg က ယေန႔မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ အဆုိပါ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမ၌လာေရာက္ ေတြ႔ဆုံပါသည္။
    ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေမလ(၆-၇)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ရခုိင္ ျပည္နယ္ ဆုိင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားျပန္လည္သုံးသပ္ ျခင္းအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္မႈ၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးႏုိင္မႈမ်ား၊ အစုိးရ၏ရခုိင္ျပည္နယ္တစ္ခုလုံး လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္တရား ဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ လူမႈသဟဇာတျဖစ္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလကပင္အဆင္သင့္လက္ခံႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ား၊ ယင္းအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားေရးထုိး၍ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းအေ၀း(၄)ႀကိမ္က်င္းပ၍ ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ UEHRD ျပည္ေထာင္စုစီမံကိန္းျဖင့္ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးႏွင့္လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားရွိ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား စနစ္တက် ပိတ္သိမ္းႏုိင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာ အတည္ျပဳေရး ေနာက္ဆုံးအေျခ အေနမ်ား၊ အာဆီယံအေရးေပၚ တုံ႔ျပန္ေရးႏွင့္ အကဲျဖတ္အဖြဲ႔ (ERAT)၏ ျပန္လည္ လက္ခံေရးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္မႈအစီရင္ခံစာအရ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားတြင္ ရခုိင္ ျပည္နယ္ တြင္ မတူညီသည့္အသုိက္အ၀န္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေနသည္ကုိေတြ႔ျမင္ရၿပီး ယင္းအတြက္ လူမႈ-စီးပြားဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဖၚျပခ်က္မ်ား၊ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးက ေကာ့ဘဇားရွိ ဒုကၡသည္မ်ား အေျခအေနႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ လူမႈသဟဇာတရရွိေရး ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွ အကူအညီေပးႏူိင္မည့္နယ္ပယ္မ်ားကုိ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ ပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား