ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး UNOCHA မွ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးဆုိင္ရာ ဒုတိယညွိႏိႈင္းေရးမွဴး ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၄-၅၂၀၁၉
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား UNOCHA မွ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးဆုိင္ရာ ဒုတိယညွိႏိႈင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ Ms. Ursula Mueller ႏွင့္အဖြဲ႔က ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုပါသည္။
    ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန ႏွင့္ UNOCHA တို႔ သေဘာတူညီမႈစာလႊာ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္း အတာျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ကုလသမဂၢဌာေနကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညွိႏိႈင္းေရးမွဴးရံုးမွ ေပးပို႔လာသည့္ ရခုိင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္(၈)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာေနထိုင္သူမ်ားအား ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းေရး၊ စားနပ္ရိကၡာ၊ ယာယီအိမ္ရာ၊ အိမ္သံုးပစၥည္းႏွင့္ အကာအကြယ္ ေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၂.၂)သန္းျဖင့္ ကုလသမဂၢမွ အကူအညီေပး ႏိုင္ေရး ျပဳစုထားရွိသည့္ စီမံခ်က္မူၾကမ္း တင္ျပလာသည့္ကိစၥ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ လူသားခ်င္း စာနာ ကူညီမႈေဆာင္ရြက္သူမ်ား ခရီးသြားလာခြင့္ရရွိေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ သတ္မွတ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ (Freedom of movement) ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ား ဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾက ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား