ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

 ဇြန္၊ ၁၆၊ ပုသိမ္

          ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ အသက္(၈၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားအား ေထာက္ပ့ံျခင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ကနဦးေထာက္ပ့ံေပးျခင္းႏွင့္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးမ်ား အတြက္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ေထာက္ပ့ံျခင္းမ်ားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ဧရာေရႊဝါ ခန္းမ၌ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

          ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ေရႊမုေ႒ာမဟာေစတီေတာ္ ျမတ္ၾကီးအား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ ၾကည္ညိဳခဲ့ၾကပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးသည္ ဒုတိယဝန္ၾကီးဦးစိုးေအာင္၊ တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ၾကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ အသက္(၈၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ဘိုးဘြားမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ မိခင္ဝိုင္းမ်ားကို ေထာက္ပ့ံျခင္းအခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္ၿပီး ဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားရရွိေစႏိုင္မည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ပါ ေၾကာင္း၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပဋိသေႏၶတည္သည္မွစ၍ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ အေစာင့္အေရွာက္ခံပိုင္ခြင့္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခြင့္ႏွင့္ အသက္အရြယ္အလိုက္ လူမႈက႑မ်ား၌ပါဝင္ခြင့္ စသည့္အခြင့္အေရး(၄)ခုကို ရရွိရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒအသစ္ကို ျပဌာန္းအတည္ျပဳၿပီးျဖစ္၍ မၾကာမီထုတ္ျပန္မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သက္ၾကီးဘိုးဘြားမ်ားကိုလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိရာ အသက္(၈၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားအား ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ျခင္းကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္း မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ေပၚေပါက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါေကာ္မတီမ်ား၌ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ပါဝင္ ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ကနဦးေထာက္ပ့ံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ပိုမိုစနစ္က်ေသာ ေထာက္ပ့ံျခင္းမ်ား၊ လူမႈက႑မ်ား၌ ပါဝင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အျမင္အာရံုမသန္စြမ္းမႈ၊ အၾကားအာရံုမသန္စြမ္းမႈ၊ ကိုယ္ခႏၶာမသန္စြမ္းမႈႏွင့္ ဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္းမ်ားအလိုက္ မသန္စြမ္းအဆင့္ခြဲျခားၿပီး မသန္စြမ္းမွတ္ပံုတင္မ်ား ရရွိလာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းရန္ပံုေငြထူေထာင္ၿပီး မသန္စြမ္းမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ဝန္ၾကီးဌာနကေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းက႑၌ ပံုမွန္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမရွိေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကို ေစာလ်င္စြာသိရွိၿပီး တိုင္းထြာစစ္ေဆးေလ့က်င့္ ျပဳစုသင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက မသန္စြမ္းမႈမ်ားကို မ်ားစြာ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ကနဦးစီမံခ်က္ကို ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမြးစမွ အသက္(၃)ႏွစ္ အရြယ္အထိ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ား မရွိေသးေသာ ေဒသမ်ား၌ မိခင္ဝိုင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိခင္ဝိုင္းမ်ားတြင္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ နည္းစနစ္အမွန္ျဖင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔အခမ္းအနားတြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ အသက္(၈၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ားႏွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ရန္ ေထာက္ပ့ံေပးသြားမွာျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဝန္ၾကီးဌာန၏ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ျပည္သူမ်ား၊လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားက ပူးေပါင္းေပးၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ အသက္(၈၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ဘိုးဘြား (၁၄,၉၈၂)ဦးအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ ( ၇၄၉,၄၆၀,၀၀၀)၊ ပုသိမ္ခရိုင္၊ ေျမာင္းျမခရိုင္၊ ဟသၤာတခရိုင္၊ ဖ်ာပံုခရိုင္၊ မအူပင္ခရိုင္ႏွင့္ လပြတၱာခရိုင္မ်ားအတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူ စုစုေပါင္း (၁၈,၅၄၈)ဦးအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ သံုးေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ စုစုေပါင္းေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၅၅၆,၄၄၀,၀၀၀)၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ (၈)၊ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ ငဝန္ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေရႊဘိုရပ္ကြက္၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕၊ အိုးဖိုေက်းရြာႏွင့္ စစ္ကိုင္းေထာင့္ ရပ္ကြက္မ်ားအတြက္ မိခင္ဝိုင္းတစ္ဝိုင္းစီ ဖြင့္လွစ္ရန္ စုစုေပါင္း ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၈၅၀,၀၀၀)ႏွင့္ မသန္စြမ္းကေလးငယ္တစ္ဦးအတြက္ ဝွီးခ်ဲတို႔ကို အသီးသီးေပးအပ္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူခဲ့ၾကပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးက ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသၾကီးတြင္ ထိခိုက္လြယ္ေသာအုပ္စုသည္ တိုင္းေဒသၾကီးလူဦးေရ၏ ၄၇% ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အမ်ားနည္းတူခံစားရရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ပုသိမ္မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိၿပီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနကၾကီးမွဴး၍ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ သဂၤဟ က်ား/မ ေရးရာအဖြဲ႔တို႔ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည္ က်ား/မေရးရာအျမင္ဖြင့္ သင္တန္းအား သြားေရာက္ၿပီး အမွာစကားေျပာၾကားရာ ျမန္မာလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေရး တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕(၇)ဖြဲ႕ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားပါေၾကာင္း၊ ရင္ခြင္မဲ့ ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းသည္ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးျခင္းျဖင့္ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္ မိခင္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ကူညီမႈေပးျခင္းတို႕ကို အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္ အျခားအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကုလသမဂၢသေဘာတူခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုရိုက္ကူးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရ ရွိပါသည္။

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား