တုိက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ သယံဇာတႏွင့္ သေဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတို႔ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ရွိျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

နမၼတူၿမိဳ႕၊ ၂၃.၆.၂၀၁၉
    သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းႏွင့္ လူူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးတို႔သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ယေန႔နံနက္ ပိုင္းက ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပို္င္း၊ ေက်ာက္မဲခရိုင္၊ နမၼတူၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိၾကၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ တုိက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားကူညီေထာက္ပံ့ေရးေကာ္မတီ၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ား၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ တုိက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားနွင့္ နမၼတူၿမိဳ႕ရွိ စုေပါင္းခန္းမတြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကပါသည္။
    ထိုုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးစားေပးေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ က႑မ်ားျပားပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား အားလံုးသာတူညီမွ် ခံစားရရွိေရးအတြက္ ပို၍လိုအပ္ခ်က္ရွိေနေသာ ျပည္သူမ်ားကို ဦးစားေပးရေၾကာင္း၊ အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတူ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေက်ာ္လႊားေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပဋိသေႏၶတည္ရာမွ သက္ႀကီးရြယ္အို အထိ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလာေရာက္သည့္ကိစၥမွာ တုိက္ပြဲေရွာင္ စခန္းမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ၎မွေမြးဖြားသည့္ ကေလးအသက္ (၂)ႏွစ္အထိ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးေသာစနစ္ကို ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အသက္(၈၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ား အတြက္ သက္ႀကီးပင္စင္ကိုလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ဘိုးဘြားမ်ားကို လစဥ္ေပးအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ျပည့္ဝေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ မည္သူ႔ကိုမွ် ခ်န္လွပ္မထားဘဲ အားလံုး သာတူညီမွ် ခံစားရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ တုိက္ပြဲေရွာင္ စခန္းမ်ားတြင္ ေရရွည္ေနထိုင္ရပါက က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး စသည့္က႑မ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္ ခံစားရမႈမ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခအေနေပးပါက စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို အလ်န္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ လက္လွမ္းမီရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ရရွိရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနေရာက္ရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ရပါေၾကာင္း၊ အစိုးရက ယခုအခ်ိန္တြင္ တုိ္က္ပြဲေရွာင္စခန္း၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာျပည္သူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စခန္းရွိ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ေျမေပၚေျမေအာက္သယံဇာတေပါၾကြယ္ဝၿပီး ၄င္းသယံဇာတမ်ားကို ေရရွည္ ထိန္းသိမ္းၿပီး မွီခိုသံုးစြဲရန္လည္း လိုပါေၾကာင္း၊ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းကို ယေန႔ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးက ခံစားေနရၿပီး သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို ႏုိင္သေလာက္ ေလွွ်ာ့ခ်ေနၾကရပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း ၂၀၁၅ခုနွစ္ ပဲရစ္ညီလာခံတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကို လိုက္နာေဖာ္ေဆာင္ရၿပီး ႏွစ္စဥ္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ႏွင့္ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈ ဧရိယာတုိးတက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနရပါေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈ ဧရိယာအေကာင္းဆံုး တြင္ ပါဝင္ၿပီး ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ၾကဖို႔လည္း     တုိက္တြန္းပါေၾကာင္း၊ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲျခင္းကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးၾကပါ၊  သဘာဝသယံဇာတပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် သံုးစြဲၾကပါဟု တုိက္တြန္းေျပာၾကားပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ၄င္းတို႔၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အသီးသီးတင္ျပေဆြးေႏြးၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္တာဝန္ရွိ သူမ်ားက ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။
    ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ေရႊျမင္သာ(ၾကဴေ    ဆာ့)၊ လီဆူဘုရားရွိခိုး ေက်ာင္းႏွင့္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းဘုရားရွိခုိ္းေက်ာင္းရွိ တုိက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူအိမ္ေထာင္စု (၁၂၈)စု လူဦးေရ (၅၆၇)ဦးတုိ႔အတြက္ ဆန္၊ဆီ၊ဆား၊ပဲ စားနပ္ရိကၡာ(၁)လစာ၊ တုိက္ပြဲေရွာင္စခန္း(၃)ခု အတြက္ ကေလးေပ်ာ္ေနရာ ေဆာင္ရြက္ရန္ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္(၄၅)သိန္း၊ မသန္စြမ္းသူ (၄)ဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ (၁၂၀၀၀၀)က်ပ္၊ အမွတ္(၁)သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနက လွဴဒါန္းေငြ က်ပ္(၂၀)သိန္း၊ ဝင္းျမင့္မိုရ္ စက္မႈလုပ္ငန္းကုမၸဏီ က အလွဴေငြ က်ပ္သိန္း(၄၀)၊ Corner Stone Resort က က်ပ္သိန္း(၄၀)တုိ႔ကို ေပးအပ္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ တုိက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေကာမတီဒုတိယဥကၠဌ ဦးစိုင္းဗညားက ေက်းဇူး တင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ေရႊျမင္သာ(ၾကဴေဆာ့)တုိက္ပြဲေရွာင္စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိၾကၿပီး ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမည့္အစီအမံႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး အားေပးစကားေျပာၾကားကာ ကစားစရာအရုပ္ႏွင့္အာဟာရမုန္႔မ်ား ေပးေဝ ခဲ့ၾကပါသည္။
    ခရီးစဥ္အတြင္း သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္း၊ လူူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ညီညီေအာင္၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လုိက္ပါခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား