လူငယ္ေရးရာဆိုင္ရာ အာဆီယံဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ အစည္းအေဝး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္

ဇူလိုင္ ၂၀၊ လာအုိ

လာအိုျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္နိုင္ငံ၊ ဗီယင္က်န္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ (၁၁)ႀကိမ္ ေျမာက္ လူငယ္ေရးရာဆိုင္ရာ အာဆီယံဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ အစည္းအေဝးႏွင့္ (၇)ႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္ေရးရာဆိုင္ရာ အာဆီယံ+၃ ဝန္ႀကီးအဆင့္အစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ရာလူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ ပါသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံမွ လူငယ္ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အာဆီယံလူငယ္ ပရုိဂရမ္ဆုိင္ရာရန္ပံုေငြစဥ္ဆက္မျပတ္ထည့္ဝင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ အာဆီယံတကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားမ်ားေကာင္စီ၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာပံ့ပိုးမႈခိုင္မာေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ ၂၀၂၁-၂၀၂၅ တြင္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္မည့္ အာဆီယံလူငယ္ လႈပ္ရွားမႈအစီအမံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီခ်က္ရယူခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္နိုင္ငံမ်ားႏွင့္အာဆီယံ အေပါင္း ၃ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၊ ေတာင္ကုိရီးယားသမၼတနိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံတို႔မွ လူငယ္ေရးရာဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သက္ဆုိင္ရာ နုိင္ငံအလိုက္ အမွာစကားမ်ား ေျပာၾကားၾကပါသည္။

 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံအေနျဖင့္ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒကိုျပဌာန္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ထိုမူဝါဒကိုအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာနုိင္ငံလူငယ္ေရးရာမူဝါဒတြင္ လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ေဘးျဖစ္ေစတတ္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ား၊ အားကစားႏွင့္အပန္းေျဖျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ စီးပြားေရး၊ နုိင္ငံေရး ၊စာေပ အႏုပညာႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၊ သုေတသန၊ သိပံၸႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာမ်ား၊ ျပည္သူ႔နီတိႏွင့္ နိုင္ငံ သားေကာင္းျဖစ္မႈ၊ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဘဝ လံုၿခံဳေရး၊ က်ား/မ ညီမွ်မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ နုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတုိ႔ပါဝင္ေၾကာင္း၊လူငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္၏တာဝန္မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းတာဝန္ယူၾကမည့္ သူမ်ားျဖစ္ရာ ယေန႔လူငယ္မ်ား၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ယေန႔လူငယ္မ်ား၏အေျခအေနႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒႀကီးအလိုက္ ကြဲျပားမႈရွိေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာေဒသအလိုက္လူငယ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ ေရးဆြဲခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားအားလံုး သာတူညီမွ်ခံစားရရွိေရးကို ဦးတည္၍ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံအားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ လူငယ္ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ့ ပိုမိုျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ လူငယ္မ်ားစုစည္း၍ လူငယ္လုပ္အားေပး အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာဆီယံ + ၃ လူငယ္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ လည္း ပါဝင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခု အစည္းအေဝးမွ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား အခ်င္းခ်င္း လူငယ္ေရးရာကိစၥမ်ာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႕အၾကံဳ ဖလွယ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ရန္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျပာျကားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္နိ္ုင္ငံမ်ားမွ လူငယ္ေရးရာဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လူငယ္ေရးရာဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 အဆိုပါ အာဆီယံဝန္ႀကီးမ်ား အဆင့္ အစည္းအေဝးက်င္းပေနစဥ္အတြင္း (၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံလူငယ္မ်ား အစည္းအေဝး ႏွင့္ (၅)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံလူငယ္ ကုန္စည္ျပပြဲကိုက်င္းပခဲ့ၿပီး လာအိုျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံ လူငယ္ဆိုင္ရာ အစည္းအရံုး က ညစာစားပြဲျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံရာအာဆီယံလူငယ္ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲကိုလည္း ထည့္သြင္းက်င္းပခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္..

FacebookTwitter