လူငယ္ေရးရာဆိုင္ရာ အာဆီယံဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ အစည္းအေဝး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္

ဇူလိုင္ ၂၉၊ ေနျပည္ေတာ္

ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး(၄)ရပ္အား ျပည့္မီစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ နိုင္ေရးအတြက္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ အစည္းအေဝး (၂/၂၀၁၉)ကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ အဆုိပါေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္  ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ (၁၉၉၁)ခုႏွစ္မွစတင္၍ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္း အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္ႏွင္အညီ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ဥပေဒကိုေရးဆြဲ ျပဌာန္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရသက္တမ္း အတြင္းက စတင္ၿပီး ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ဥပေဒအသစ္ကို စတင္ျပန္လည္ေရးဆြဲခဲ့ ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒအသစ္တြင္ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ပုဂၢိဳလ္ကျဖစ္ေစ၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းကျဖစ္ေစ၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းကျဖစ္ေစ တည္ေထာင္ထားေသာ ပရဟိတေဂဟာမ်ား၊ ယာယီေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာမ်ားကို စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီျဖစ္လာရန္ ႀကီးၾကပ္ရမည့္ တာဝန္မ်ားပါရွိေၾကာင္း၊

          ကေလးသူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားသာမက ကေလးသူငယ္အေနျဖင့္ အကာအကြယ္မ်ား ေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ားရရွိရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအပါဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ား အလိုက္ ေကာ္မတီမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား ဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္ မ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ဥပေဒျပဌာန္းသလို၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ကိုဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊

          ျပဌာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒအသစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားအၾကား အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ား၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ားသည္ ဥပေဒကို ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာပါက ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားေလ့လာရန္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ဥပေဒသည္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းပါ ကေလးသူငယ္မ်ား ၏ အေကာင္းဆုံးအက်ိဳးစီးပြားကို ရည္႐ြယ္ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအသစ္ျပဌာန္းမႈႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒအသစ္ကို ျပည္သူမ်ား သိရွိေစရန္ လိုအပ္ေသာ ပညာေပးရွင္းလင္းမႈမ်ားကို  မိမိေဒသအလိုက္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက  ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ သြားရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ဥပေဒပါ အခြင့္အေရးႏွင့္အတူ တာဝန္ရွိမႈမ်ားကို မိဘ၊ ဆရာ၊ ရပ္႐ြာအဖြဲ႕အစည္းေတြမ်ားကို အသိပညာေပးမႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္က ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အခန္းအလိုက္ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္က ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရွိန္ အဟုန္ျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည့္နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္နည္းဥပေဒကိုလည္း ဆက္လက္ ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားမွ လူမႈေရးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္  ေကာ္မတီအတြင္းေရးမႈးမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာမ်ားက အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေရာက္ရွိ ေနေသာ ကေလးမ်ားအခြင့္အေရးေသခ်ာေစေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမင့္တက္လာေသာ သက္ငယ္ မုဒိန္းမႈျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာေပးမႈမ်ားႏွင့္ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား တုိးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ အသစ္ျပင္ဆင္လိုက္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူသို႔ အသိပညာေပးရွင္းလင္းရမည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား အဆင့္အထိ ဥပေဒကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိေစေရး အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ကိစၥမ်ား အပါအဝင္    လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအား သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး က နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကား၍ အစည္းအေဝးအား ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။  

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား