ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္း ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး အသိပညာေပး အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး

ၾသဂုတ္၊ ၄၊ ပ်ဥ္းမနား

          လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ရင္ခြင္မဲ့ကေလး ငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ေနျပည္ေတာ္) တို႔ပူးေပါင္း၍ ကေလး မိဘမ်ား၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရး အသိပညာေပးအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမ၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၊ သုခစိုးဟိုတယ္၌ က်င္းပရာ  ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။                                                              အခမ္းအနားသို႔ ဒုတိယဝန္ၾကီးဦးစိုးေအာင္၊ ဝန္ၾကီးဌာနမွညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကေလး သူငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး က အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအားလံုး အသက္အရြယ္အလိုက္အခြင့္အေရးမ်ားကို  လြတ္လပ္ လံုၿခံဳစြာ  သာတူညီမွ်ခံစားခြင့္ရရွိေအာင္ေဖၚေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္လံုၿခံဳမႈရရွိ ေအာင္ တရားေသာဥပေဒမ်ားရွိရန္ႏွင့္ ေဖၚေဆာင္ေပးရန္လိုေၾကာင္း၊ ျပ႒ာန္းၿပီးေသာ ဥပေဒ မ်ားကို စိုးမိုးမႈရွိေစရန္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာန အသီးသီးက အေကာင္အထည္ေဖၚေပးရပါ ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွးဦးအရြယ္ကေလး သူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဥပေဒ၊ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒတို႔ျဖင့္ ကေလး သူငယ္၏ အေကာင္းဆံုးအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ေသာ အသက္ရွင္သန္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိေရးႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိေစေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းဥပေဒကို အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း၊ အထူသျဖင့္မိဘမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေကာင္းဆံုးအက်ိဳးစီးပြားကို မိဘမ်ားက အဓိကေဖၚေဆာင္ေပးရန္ျဖစ္ၿပီး အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ ေၾကာင့္ မိရင္းဖရင္းျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆံုး႐ံႈးသြားပါက ေဆြးမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားသူ တစ္ဦးဦးက မိဘအရင္းသဖြယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိေရးဆိုသည့္ အခြင့္အေရးကို ရရွိေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပရဟိတေဂဟာ/ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အနိမ့္ဆံုးရွိရမည့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အကာကြယ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ စံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားကို ေဂဟာမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား ပါဝင္၍ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းေမြးဖြားသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ေမြးဖြားျခင္း မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဆိုင္ရာအခြင့္အေရးကို တည္ဆဲဥပေဒ ႏွင့္ညီမွသာရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒအသစ္တြင္ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားလည္းပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးထုအားလံုး ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကို ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေၾကညာခ်က္၌ လက္မွတ္ေရးထိုး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရာ၌ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈရရွိေအာင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာနတာဝန္ရွိဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္သူမ်ား၊ အစိုးရ       မဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြား ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။                                                                          ထို႔ေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ဥကၠဌ ေဒၚၾကည္ၾကည္ညႊန္႔က အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ မလိုခ်င္ေသာ ကိုယ္ဝန္ရျခင္းမွ အေရးေပၚသားဆက္ျခားနည္းျဖင့္ ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာပညာေပး ေဟာေျပာ ျခင္း၊ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုရဲမွဴးသူဇာလြင္ က သက္ငယ္မုဒိမ္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈကာကြယ္ေရးအေၾကာင္းေဟာေျပာျခင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမ၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေႏြမိုးေအးက အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလး ငယ္မ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးေရးအေၾကာင္း ေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ လူမႈ ဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚလိႈင္မိုးျမတ္က အၾကမ္းဖက္ျခင္းျဖစ္ေပၚလာပါက တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေၾကာင္းတို႔ကို အသီးသီး ေဆြးေႏြး ေဟာေျပာခဲ့ၾကပါသည္။                            ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ဥတၱရ သီရိၿမိဳ႕နယ္၊ သဲကၽြန္းေက်းရြာရွိ ဥယ်ာဥ္လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ပရဟိတေဂဟာ၌ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ အနိမ့္ဆံုးရွိရမည့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အကာကြယ္ ေပးျခင္းဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို အသိပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒအရ ကေလးငယ္မ်ား ခံစားရရွိရမည့္ အေကာင္းဆံုးအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာေပးေျပာၾကားၿပီး ကေလးငယ္မ်ားအား ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္၊ အာဟာရမုန္႔မ်ားႏွင့္ ကစားစရာအရုပ္မ်ားကို ေပးေဝခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

         

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား