ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး မိတၳီလာခရိုင္အတြင္း ေရွးဦးအရြယ္ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး၊ဖြံၿဖိဳးေရးႏွင့္ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ားညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ၾသဂုတ္၊ ၃ ၊ မိတီၳလာ

        မိတၳီလာခရိုင္အတြင္းရွိ မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ား၊ ပရဟိတေဂဟာမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္း မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ား ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး ျခင္းကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာနက ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ မိတၳီလာၿမိဳ႕၊ ေအာင္မဂၤလာခန္းမ၌ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။                     အခမ္းအနားသို႔ ဒုတိယဝန္ၾကီးဦးစိုးေအာင္၊ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ခရိုင္အဆင့္တာဝန္ရွိ သူမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾက ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက အစိုးရကခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ား အလိုက္ ဝန္ၾကီးဌာနအသီးသီးက အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ၾကရေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ၾကီး ဌာနအေနျဖင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္၏ အေကာင္းဆံုးအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ေသာ အသက္ရွင္သန္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိေရးႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိေရးတို႔ကို ေဖၚေဆာင္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မၾကာမီက ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒအသစ္တို႔တြင္  ပါဝင္ ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒအသစ္သည္ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းပါ ကေလးသူငယ္၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရန္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ရရွိခံစား ႏိုင္ေရး လိုအပ္ေသာအစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း၊ အလြဲသံုးျခင္း၊ ရက္စက္ယုတ္မာျခင္းႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ေသာ ကေလးသူငယ္၏ အက်င့္စာရိတၱျပဳျပင္ေရးကို ဦးတည္ဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ သက္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးႏွင့္ အကာအကြယ္တို႔ကို ကေလးသူငယ္အားလံုး တန္းတူညီမွ်ရရွိေစၿပီး ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳရန္တို႔ကို ရည္ရြယ္ေရးဆြဲခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္တိုင္းသည္ အေစာင့္အေရွာက္ခံခြင္ရရွိရာတြင္ မိရင္းဖရင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ မိရင္းဖရင္းျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆံုး႐ံႈး သြားေသာ သို႔မဟုတ္ မရရွိေသာကေလးသူငယ္မ်ားအား မိရင္းဖရင္းကိုယ္စား ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း မ်ားက ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အျခားသူက မိဘအရင္းသဖြယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ သင္တန္းေက်ာင္းအေျချပဳ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ေဂဟာမ်ားတြင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစသည့္ နည္းလမ္မ်ားျဖင့္ ရင္ခြင္သစ္မ်ားစီမံေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိဘအရင္းသဖြယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ႏိုင္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးဦးက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေမြးစားပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေမြးစားခံရသူ၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္ အညီသာရရွိေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ၾကီးဌာနသည္ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ေလ့လာရန္ အေရးၾကီး ေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ လူ႔ဘဝစက္ဝန္းအစ ပဋိသေႏၶတည္စမွ စ၍ အသက္(၈)ႏွစ္အထိ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ကာလအတြင္း စနစ္တက်ျပဳစေလ့က်င့္ေပးျခင္းျဖင့္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေကာင္းစြာရရွိၿပီး သင္ၾကား၊ သင္ယူမႈ အေျခခံေကာင္းမ်ားရရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ၾကီးဌာန အေနျဖင့္ ေမြးစမွ (၃)ႏွစ္အတြင္း ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ား၊ (၃)ႏွစ္မွ (၅)ႏွစ္အထိ မူၾကိဳ ေက်ာင္းမ်ားျဖင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအားျဖင့္ လံုေလာက္ရန္မ်ားစြာလိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားရွိ ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေကာ္မတီမ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအပါအဝင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအထိ အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းထားရွိကာ ၾကီးၾကပ္ရန္ႏွင့္ အသိပညာေပးသင္တန္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ား၊  ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ရန္ႏွင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္ဝန္ၾကီးဌာနက ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသလို  ပရဟိတေဂဟာမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာလည္းရွိေၾကာင္း၊ ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ေဂဟာ/ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက ခ်မွတ္ထားသည့္ အနိမ့္ဆံုးရွိရမည့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အကာကြယ္ေပးျခင္းဆိုင္ရစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို လိုက္နာရန္လိုပါေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ဝန္ၾကီးဌာနက ပူးေပါင္းပ့ံပိုး ကူညီမႈ မ်ားျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေကာင္းဆံုးအက်ိဳးစီးပြားကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ပုဂၢလိကႏွင့္အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္လိုပါက လိုက္နာရန္လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္ မ်ားလည္း ခ်မွတ္ထားပါေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားကို လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ (၂၄)နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ဖုန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ စာရင္း ေပးသြင္း တက္ေရာက္ႏိုင္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ မိတၳီလာခရိုင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး က ကေလးသူငယ္အခြင့္ေရးမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပျခင္း၊ မိတီၳလာခရိုင္အတြင္း ကေလးသူငယ္မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈမ်ားတြင္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယင္းေနာက္ တက္ေရာက္ၾကသူမ်ားက ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာသင္တန္းအတြက္ သိရွိလို သည္မ်ားကို ေမးျမန္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကေလး သူငယ္မ်ားအား နည္းစနစ္က်ေသာအမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္း သရုပ္ျပျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အာဟာရ မုန္႔မ်ား ေပးေဝခဲ့ၾကပါသည္။

          ထိို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မိတၳီလာဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ ေရာက္ရွိၾကၿပီး ရိပ္သာတာဝန္ရွိသူမ်ားက မိတၳီလာဘိုးဘြားရိပ္သာတည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ သိေကာင္းစရာ မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယင္းေနာက္ ဘိုးဘြားမ်ားအား ဂါရဝျပဳႏႈတ္ဆက္၍ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ား လွဴဒါန္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

          ဆက္လက္၍  ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေမတၱာရိပ္ၿမံဳလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပရဟိတ ေဂဟာသို႔ ေရာက္ရွိၾကၿပီး ေဂဟာရွိလူငယ္မ်ားအား အားေပးစကားေျပာၾကားျခင္း၊ ကေလးသူငယ္ မ်ားက ရိုးရာသီခ်င္းမ်ား၊ ရိုးရာသိုင္းသရုပ္ျပကကြက္မ်ားျဖင့္ တင္ဆက္ခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးက ကေလးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းျဖည့္ဆည္းညႇိႏိႈင္းေပးျခင္း၊ အာဟာရမုန္႔မ်ား ေပးေဝျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးစားအုပ္မ်ားကို ေထာက္ပ့ံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

          မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေရွ႕ေဆာင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအား ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာၾကားၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားက မ်က္မျမင္သံစံုတီိးဝိုင္းျဖင့္ တင္ဆက္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက ေထာက္ပ့ံေငြမ်ား ေပးအပ္ျခင္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဆက္လက္၍ ေညာင္ကိုင္းပရဟိတေဂဟာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေဂဟာရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ လူငယ္မ်ားအား ႏႈတ္ဆက္အားေပးစကားေျပာၾကားျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေမးျမန္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ား ေထာက္ပ့ံျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား