ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ ( UPR ) အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြသုိ႕ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

ၾသဂုတ္၊ ၅၊ ေနျပည္ေတာ္

        ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာ UPR အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal Hotel တြင္ ယေန႔နံနက္ပုိင္းက က်င္းပျပဳ လုပ္ရာ  လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာ စကားေျပာ ၾကားခဲ႔ပါသည္။             

        ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက မိမိတုိ႔အစုိးရအေနျဖင့္ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြား ဘ၀တုိးတက္ေရးကုိ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားလြတ္လပ္လုံၿခံဳစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးကုိဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ အေနျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈရရွိရန္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္မည့္ ဥပေဒမ်ား ရွိရန္လိုအပ္ ေၾကာင္း၊ ထိုဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ျခင္းသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးမ်ားလည္းရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရဝန္ၾကီး ဌာနအသီးသီးသည္ မိမိတို႔ဝန္ၾကီးဌာနက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းအလိုက္ ဥပေဒမ်ားေဖၚေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ခံစားရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယေန႔အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူ႔အခြင့္အေရး ေဖၚေဆာင္မႈမ်ားကို UPR လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ကမၻာကသိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ UPR ဟုေခၚသည့္ Universal Periodic Review  လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အစျပဳခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက ႏိုင္ငံအလို္က္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ားကို အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပထမအၾကိမ္အစီရင္ခံစာအား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္လည္း ေကာင္း၊ ဒုတိယအၾကိမ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုးသို႔တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ တတိယအၾကိမ္အစီရင္ခံစာ ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံေပါင္း(၉၃)ႏုိင္ငံမွ အႀကံျပဳတုိက္ တြန္းခ်က္(၂၈၁)ခ်က္အနက္ (၁၆၆)ခ်က္ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္ခံခဲ့ၿပီး က႑ (၁၂)ရပ္ ခြဲကာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ(၁၂)ရပ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ၾကီး ဌာနအေနျဖင့္ က်ား/မတန္းတူညီတူရွိမႈ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ထိခုိက္ခံစားလြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ခြဲျခားမႈမျပဳေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၂) ရပ္တို႕တြင္ အၾကံျပဳခ်က္ ေပါင္း (၃၀)ကို အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာ(၃)ႀကိမ္တင္သြင္းထားခဲ့ၿပီး ပဥၥမႏွင့္ ဆဌမအႀကိမ္ႏုိင္ငံအဆင့္ ပူးတြဲအစီရင္ခံစာတင္ျပႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒကုိလည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္၂၂/၂၀၁၉ ျဖင့္ျပဌာန္းႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒကုိလည္း အေကာင္အထည္ေဖၚလ်က္ရွိၿပီး ျပည့္တန္ဆာ ဆုိင္ရာဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကုိ လည္း ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲသူ(၁၈၈)ဦးျဖင့္ ၿမိဳ႔နယ္မ်ား အထ္ိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသာမက သက္ႀကီးရြယ္အုိ၊ မသန္စြမ္း အစရွိေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ရန္လုိအပ္သည့္အုပ္စုမ်ားအတြက္ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ One Stop Women Support Center (OSWSC) ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ လားရႈိးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး အၾကမ္းဖက္ခံရသူ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး၊ တရားရင္ဆုိင္ႏိုင္ေရး၊ စိတ္လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ပ့ံပိုးမႈရရွိေရးႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၃ -၂၀၂၂)ကို အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခြဲ(၄)ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လူမႈဝန္ထမ္းနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း၊ သတင္းပို႔အကူအညီ ေတာင္းခံ ျခင္းတို႔အတြက္  Help Line ၀န္ေဆာင္မႈအား(၃၀-၁၁-၂၀၁၆)ရက္ေန႔မွစ၍ ၂၄နာရီဖြင့္လွစ္ ထားရွိၿပီး ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လကုန္အထိ တုိင္ၾကားသူေပါင္း (၁,၀၂၇)ဦး ရွိရာ သက္ဆုိင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ UPR ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ မိမိတုိ႔လုပ္ငန္းေကာ္မတီ(၂)ရပ္၏ သက္ဆုိင္ရာဌာန အလုိက္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအလုိက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္  အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မေလးရွားႏွင့္ သီရိလကၤာ ႏုိင္ငံကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ၄င္းတုိ႕၏ ႏုိင္ငံအလုိက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ ဆုိင္ရာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားအား ရွင္းလင္းမွ်ေ၀မည္ျဖစ္သည့္အတြက္မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲမွရရွိလာေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ မိမိႏုိင္ငံ၏ တင္သြင္းမည့္အစီရင္ခံစာအတြက္မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမဟာမင္းၾကီး ရံုး၊ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္တို႔ကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။                                     

        ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးဝင္းျမ၊ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုး (OHCHR)၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသဆုိင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Ms.Cynthia Veliko ႏွင့္ UNDP-Governance and Sustainable Peace မွ အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ Mr.Joerg Stahlhult တုိ႔က အသီးသီး အမွာစကားေျပာၾကားၾကျပီး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက UPR အႀကံျပဳ တုိက္တြန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အႀကံျပဳ တုိက္တြန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား