ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေအာ္တစ္ဇင္ဆိုင္ရာမူဝါဒအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေဖာ္ထုတ္ေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္

ၾသဂုတ္ ၇၊ ေနျပည္ေတာ္

          ေအာ္တစ္ဇင္ဆိုင္ရာမူဝါဒအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေဖာ္ထုတ္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ဇမၺဴသီရိဟုိတယ္၌ က်င္းပရာလူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးတက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။

          ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေအာ္တစ္ဇင္သည္ မသန္စြမ္းအမ်ိဳးအစား တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေအာ္တစ္ဇင္အသင္းကို ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေအာ္တစ္ဇင္ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက  ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္အသင္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ လြန္စြာေနာက္ မက်ပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ အရွိန္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ အားေပးပါေၾကာင္း၊ ေအာ္တစ္ဇင္ကိုအဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ရန္မွာ ခက္ခဲပါေၾကာင္း၊ ေအာ္တစ္ဇင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ နိုင္ငံအေပၚသက္ေရာက္မႈ မည္မွ်ရွိသည္ကို မသိၾကေသးပါေၾကာင္း၊ ေအာ္တစ္ဇင္အေၾကာင္း ျပည္သူသိရွိရန္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနမႈ အေျခအေနအတိအက်သိရွိရန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္ပြားမႈကို တြက္ခ်က္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရစာရင္းအရ  ႏွစ္စဥ္ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္းအေပၚ အေျခခံလွ်င္ ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ပြားမႈဦးေရ ၄,၅၇၀ ခန္႔ရွိႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ေပၚတြင္ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ (၁) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေအာ္တစ္ဇင္အျဖစ္ ေဖၚထုတ္ထားေၾကာင္း၊ အာဆီယံေဒသ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူဦးေရ ၆၂၅ သန္းခန္႔ရွိရာ ေအာ္တစ္ဇင္ဦးေရ (၆)သန္းခန္႔ ရွိေၾကာင္း၊ အာဆီယံအတြင္းေရးမႉး႐ုံးကဦးစီးၿပီး Autism Mapping Project ကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ Asia -Pacific  Development Center on Disability (APCD)မွ တာဝန္ယူ စီမံေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္အသင္းႀကီးသည္ APCDASEAN Autism Network တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္အတူ ေအာ္တစ္ဇင္ဆိုင္ရာ  မူဝါဒေပၚထြက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေအာ္တစ္ဇင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို လက္လွမ္းမီရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးမူဝါဒတြင္ ေအာ္တစ္ဇင္မ်ားအတြက္ ထည့္သြင္း ညႇိႏိႈင္းရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေအာ္တစ္ဇင္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ မူဝါဒလည္း အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ေအာ္တစ္ဇင္မ်ား ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ရပ္တည္နိုင္ရန္၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္၊ လူမႈေရးကူညီမႈမ်ားရရွိနိုင္ရန္၊ ဥပေဒအရာတြင္ တရားမၽွတမႈရရွိနိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္တို႔ကို လက္ရွိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေအာ္တစ္ဇင္သည္ ေမြးစမွ အသက္အရြယ္ႀကီးသည္အထိ ရွိပါေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ အသက္အရြယ္အလိုက္ရွိေသာ ေအာ္တစ္ဇင္မ်ားအတြက္ အေျခခံအခ်က္အလက္တို႔ကို  သိရွိရန္လိုပါေၾကာင္း၊ ေအာ္တစ္ဇင္ အေျခအေနမျဖစ္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္လို႔ရသည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းတြင္ပါဝင္ေသာ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေျခအေန တိုင္းတာ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး (ECI) သည္ ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္ပြားမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊  ေအာ္တစ္ဇင္မ်ားသည္လည္း အျခားကေလးမ်ားနည္းတူ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ခြင့္၊ ေစာင့္ေရွာက္ခံပိုင္ခြင့္၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္တို႔ကို ခံစားရရွိရန္လိုပါေၾကာင္း၊  ေအာ္တစ္ဇင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ မိဘ၊ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ေအာ္တစ္ဇင္ မျဖစ္ရန္ကာကြယ္ျခင္း၊ ျဖစ္ပြားပါက အမွီခိုကင္းစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေအာ္တစ္ဇင္မူဝါဒတစ္ရပ္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေအာ္တစ္ဇင္ဆိုင္ရာမူဝါဒ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ကူညီသည့္္ ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္အသင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကသည့္အဖြဲဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ညီညီညြတ္ညြတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ဆက္လက္ၿပီး ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္အသင္းမွ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေနမ်ိဳးနိုင္ကအလုပ္ရံုေဆြးေႏြး ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အမ်ားနည္းတူလူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေနထိုင္နိုင္ေရး၊ ေအာ္တစ္ဇင္အေၾကာင္းအမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ အသိပညာေပးေရး၊ ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္ အသင္းအေနျဖင့္ အာဆီယံနုိင္ငံမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ မူဝါဒခ်မွတ္ႏိုင္ေရး အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးေပးလုိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကား ပါသည္။

          ထုိ႔ေနာက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္အတည္ျပဳျခင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာတုိ႔မွ တင္ျပ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေအာ္တစ္ဇင္မ်ားအတြက္ ပညာေရး က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မူဝါဒတြင္ထည့္သြင္းေရးဆြဲနိုင္ေရးတုိ႔ကို တက္ေရာက္လာၾက သူမ်ားကအႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား