အသက္ (၆)လမွ (၃)ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအတြက္အေျခခံသင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၅                                                    

          လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ေန႔ကေလးထိန္းဌာနမ်ားဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ အသက္ (၆)လမွ (၃)ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအတြက္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလး သူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေျခခံသင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ (၈း၃၀)နာရီတြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ သီရိရတနာမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။                                                                                    အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာ ၾကားခဲ့ရာတြင္ ယေန႔ေခတ္သည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတန္းတူအလုပ္လုပ္ ကိုင္ၾကရ ပါေၾကာင္း၊ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ ဖခင္ေရာမိခင္ပါ အလုပ္လုပ္ၾကသည္ကမ်ားပါေၾကာင္း၊ မိဘႏွစ္ဦး လုံးလုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ ကေလးမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္လစ္ဟင္း၍ မရပါေၾကာင္း၊ ကေလးဘဝတြင္ ေကာင္းမြန္စြာျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ ႏိုင္ငံတြင္ စြမ္းအင္ျပည့္ဝသည့္ လူသားအရင္းအျမစ္ထြက္ေပၚလာေရးမွာ ေရရွည္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကေလးသူငယ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသင့္သည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ကေလးငယ္မ်ားအားလုံး လြတ္လပ္လုံၿခဳံစြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္မွာ အထူးပင္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ေရွ႕ဦးအရြယ္ကာလမွပင္ စတင္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊အသက္(၆)လမွ (၃)ႏွစ္အ႐ြယ္သည္ ေန႔ကေလးထိန္း အရြယ္ျဖစ္ၿပီး အသက္(၃)ႏွစ္မွ (၅)ႏွစ္ အ႐ြယ္သည္ မူလတန္းႀကိဳအ႐ြယ္ဟု အသက္အ႐ြယ္ အလိုက္သတ္မွတ္ထားရွိပါေၾကာင္း၊ ေန႔ကေလးထိန္းအ႐ြယ္ကာလသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား စနစ္တက်ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏုိင္ရန္အလြန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ဤကာလ တြင္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေကာင္းဆုံးရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ဤအရြယ္တြင္အမိအရ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတို႔ ေရးဆြဲ ျပဌာန္းၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳး ေထာင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒကို ေရးဆြဲျပဌာန္းထားရွိၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ နည္းဥပေဒကို ျပဌာန္းထားရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ေနရာ တြင္ ရပ္႐ြာအေျချပဳ၊ အိမ္အေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ေဝးလံ ေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားအထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္   ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒကို အစိုးရသစ္လက္ထက္ (၆.၆.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီးဥပေဒ၏အမည္ကိုလည္း “ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဥပေဒ အျဖစ္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ရပ္႐ြာအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မူလ တန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ မူႀကိဳနည္းပညာမ်ားကို ကေလးတိုင္းလက္လွမ္းမီရရွိေစႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ဦးေဆာင္၍ မိခင္ဝိုင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အားေပးကူညီ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဌာနအေျချပဳေန႔ကေလးထိန္းဌာနမ်ားလည္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ မၾကာမီ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ေန႔ကေလးထိန္းဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းပညာႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ကူညီပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ေန႔ကေလးထိန္းဌာန၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တပ္ကုန္းရွိ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းတို႔တြင္လည္း ေန႔ကေလးထိန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုဆက္လက္၍လည္း  ေနျပည္ေတာ္အတြင္းမွာရွိသည့္  ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ အသက္(၆)လမွ (၃)ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေန႔ကေလးထိန္းဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ ဤသင္တန္းကုိ ဖြင့္လွစ္ေပးရျခင္းျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ အသက္ (၂)ႏွစ္မွ (၃)ႏွစ္အ႐ြယ္ကာလသည္ နည္းစနစ္မွန္ကန္စြာျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္လိုအပ္ ပါေၾကာင္း၊ ကေလးငယ္မ်ား၏ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာ အထူးပင္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ကေလးငယ္ မ်ားသည္ နည္းစနစ္မွန္ကန္စြာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း၊ လႈံ႕ေဆာ္မႈေကာင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ ေနထိုင္ရျခင္းတို႔ျဖင့္ ဦးေႏွာက္၏ အာရုံေၾကာမ်ား ခ်ိတ္ဆက္မႈအားေကာင္းလာပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ မေမြးဖြားမီအခ်ိန္ကတည္းက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားရွိေန ပါေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အာဟာရႏွင့္ လႈံ႕ေဆာ္မႈအားေကာင္းေသာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ရွိရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ မိခင္ဝမ္းထဲ၌ပင္ ကေလးသူငယ္ကို စကားေျပာေပးျခင္း၊ ၿငိမ့္ေညာင္းသည့္ ေတးဂီတမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ကေလးမ်ားပိုမို ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ တစ္ဦးတည္းေနရသည့္ ကေလးထက္ ေန႔ကေလးထိန္းႏွင့္ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းတြင္ေနရျခင္းျဖင့္ အမ်ားႏွင့္ထိေတြ႔မႈရရွိၿပီး ကေလးမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ပါေၾကာင္း၊ ကစားျခင္းသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးပါ ပါေၾကာင္း၊ စုေပါင္းကစားျခင္းမ်ားကုိ ထိေတြ႔ခံစားရျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္တတ္လာျခင္း၊ အေပးအယူ၏ သေဘာသဘာဝကို ငယ္စဥ္ကတည္းက သိရွိနားလည္လာျခင္း၊ သူ႔အလွည့္ ကိုယ့္အလွည့္ နားလည္မႈရွိျခင္းတို႔ျဖင့္  လူမႈသဟဇာတျဖစ္ျခင္းကုိေဖၚေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ကေလး သူငယ္မ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရး(၄)မ်ိဳးျဖစ္ေသာ အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခြင့္၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိပိုင္ခြင့္၊ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္တို႔ကုိလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္ရရွိေစမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုသင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ၿပီးပါကလည္း သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ေန႔ကေလးထိန္းဌာနမ်ားဖြင့္လွစ္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယခု ကဲ့သို႔ စိတ္အားထက္သန္စြာကေလးသူငယ္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သင္တန္းတက္ေရာက္ ျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာစြမ္းရည္ျပည့္ဝသည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ တစ္တပ္တစ္အားကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေစပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။                                                            ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ သင္တန္းတက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ရင္းရင္း ႏွီးႏွီးေတြ႕ဆုံ၍ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ သင္တန္းသူ စုစုေပါင္း (၅၅)ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား