ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႕ျပန္ ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(မူၾကမ္း) အတည္ျပဳႏိုင္ေရး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး

 ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၆.၈.၂၀၁၉

    ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႕ျပန္ ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(မူၾကမ္း) အတည္ျပဳႏိုင္ ေရးႏွင့္ Technical Working Group  ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း မ်ားအတြက္ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

    အစည္းအေဝးတြင္ ပဋိပကၡအတြင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ ေရးႏွင့္တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီဥကၠဌ ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ယခုအစည္းအေဝးသည္ ပဋိပကၡအတြင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေကာ္မ၏ (၄)ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးျဖစ္ေၾကာင္း၊  ကုလသမဂၢဆိုင္ရာျမန္မာအျမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပဋိပကၡအတြင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအားအၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္တို႔အၾကား ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္း၍ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႕အစည္းအေဝး၌ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၂၀၁၆၊ အပိုဒ္ (၁၀) အရ အေကာင္အထည္ေဖၚရမည့္ အခ်က္(၃)ခ်က္ႏွင့္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ပါ ဦးစားေပးက႑(၆) ရပ္တို႔အေပၚ အေျခတည္၍ ေရးဆြဲထားေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (မူၾကမ္း) ကို အတည္ျပဳႏိုင္ေရး ညႇိႏိႈင္းၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (မူၾကမ္း)ႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာအသီးသီး၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား ရယူခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ရယူခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အၾကံျပဳ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယခင္အစည္းအေဝးမွ ရရွိထားေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေကာ္မတီဝင္မ်ား ထံသို႔ ေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမွ ကာကြယ္တားဆီးေရးဥပေဒ ထြက္ေပၚလာေရး ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊  ယခု လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မႈသည္ အေရးၾကီးပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရပ္တည္မႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ႏိုင္ငံတကာသို႔ ျပသႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္  မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေပၚ တစ္ဖက္သတ္ စြပ္စြဲမႈမ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အရ ျပင္ဆင္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (မူၾကမ္း)အေပၚ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးေပးၾကရန္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား တစ္ပါတည္း ခ်မွတ္ႏိုင္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က  အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(မူၾကမ္း) ကို က႑အလိုက္၊ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားအၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(မူၾကမ္း)အေပၚ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားအရ ျပင္ဆင္ထားသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေပးပို႔လာေသာ အၾကံျပဳခ်က္ မ်ားအေပၚ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားက ျပင္ဆင္လိုသည့္အခ်က္မ်ားကို ဖတ္ၾကားေဆြးေႏြးရာ ေကာ္မတီဝင္ ဝန္ၾကီးဌာနအသီးသီးက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ အတည္ျပဳ ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။
    ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စုေပါင္းမွတ္တမ္း ဓါတ္ပံုရိုက္ကူးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

FacebookTwitter