ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား Mines Advisory Group (MAG) အဖဲြ႕မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၂၇-၈-၂၀၁၉

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား  Mines Advisory Group (MAG) အဖဲြ႕မွ Country Director ျဖစ္သူ Mr. Bekim Shala ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႕က ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆုိပါဝန္ႀကီးရုံး ေမခလာခန္းမ၌ ဂါရဝျပဳလာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။
ထုိသုိ႕ေတြ႔ဆုံရာတြင္ မိမိတုိ႔ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနမွ အဓိကတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ မုိင္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး အသိပညာေပးလွဳပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံအစုိးရ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမ်ားအပါအဝင္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ မုိင္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္ မိမိတုိ႔ဝန္ႀကီးဌာနကပူးေပါင္း၍ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ မုိင္းအႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္မည့္္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အာဆီယံေဒသတြင္းရွိ နုိင္ငံမ်ားသုိ႔ မုိင္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သြားေရာက္ေလ့လာေစေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ IDP စခန္းမ်ားပိတ္သိမ္းႏုိင္ေရးႏွင့္ ေနရပ္ျပန္မ်ားလုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈရွိေစရန္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါသည္။
MAG အဖဲြ႕အစည္းသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ (MoU) လက္မွတ္ေရးထုိး၍ တစ္ႏုိင္ငံလုံအတုိင္းအတာျဖင့္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမ်ားအပါအဝင္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ မုိင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အဖဲဲြ႔အစည္း ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

 

 

FacebookTwitter