ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျဗိတိန္ႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူအား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၂၉-၈-၂၀၁၉

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး  ၿဗိတိန္သံရုံး၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာန (Department of International Development –DFID) အႀကီ္းအကဲအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အသစ္ေရာက္ရွိ လာသူ Mr. Rurik Marsden အား ယေန႔မြန္းလဲြပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆုိပါဝန္ႀကီးရုံး ေမခလာခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုပါသည္။
ထုိသုိ႕ေတြ႔ဆုံရာတြင္ DFID မွ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ႔လ်က္ရွိေသာ Livelihood and Food Security Trust Funds (LIFT Funds) မွ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔မွ ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးငယ္ အသက္(၂)ႏွစ္အထိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈအစီအစဥ္ (Maternal and Child Cash Transfer – MCCT)အား တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ အဆုိပါ MCCT စနစ္အား ပုိမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ျဖင့္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ (Electronic Cash Transfer) ေဆာင္ရြက္သြားမည့္အေပၚ  DFID မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ား၊ လူမႈဝန္ထမ္းဆုိင္ရာပညာရပ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကူညီႏိုင္မည့္အေျခအေနမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအား တုံ႔ျပန္နုိင္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားတြင္ DFID ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter