ထားဝယ္ၿမိဳ႕၌ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ား၊ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြ႕ဆံု

ထားဝယ္၊ ၁.၉.၂၀၁၉

    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယမန္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားရွိကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ား၊ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ား စနစ္တက်ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
    ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ႏိုင္ငံေတာ္၏ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝသည့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ရွိရန္လိုေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုအျဖစ္  အသက္ (၈) ႏွစ္အရြယ္အထိ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆို္ုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳစုေလ့က်င့္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုတာဝန္ကို မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တာဝန္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ ေမြးစမွ အသက္ (၃)ႏွစ္အထိ ေန႔ကေလးထိန္း အေနျဖင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အသက္ (၃) ႏွစ္မွ (၅) ႏွစ္အရြယ္အထိ မူလတန္းႀကိဳအေနျဖင့္ ျပဳစုေလ့က်င့္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေန႔ကေလးထိန္း ေက်ာင္းမ်ား၊ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားကို ဦးစားေပးက႑အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ မွ်တေအာင္ဖြင့္လွစ္ေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအေနျဖင့္တစ္ၿပိဳင္တည္း ျပည့္စံု လံုေလာက္ေအာင္ ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ရန္အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ားဖြင့္၍ စနစ္တက်သင္ၾကားေပးၿပီး ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုပ်ိဴးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ထိုသင္တန္းဆင္းမ်ားက သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိုပါ တစ္ေပါင္းတည္း မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းစဥ္းစား အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္လည္း ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပဌာန္းေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး တြင္ မိခင္ဝိုင္းမ်ား၊ ကေလးထိန္းဌာနမ်ား၊ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ သာမက ေနအိမ္မ်ားတြင္ မိဘမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားကပါ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္ အာဟာရအေရးႀကီးပံု၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ား ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာပံုမွန္ၾကီးထြားျခင္း ရွိ/မရွိ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး သိရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ပံုမွန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မီစစ္ေဆးမႈခံယူသင့္ေၾကာင္း၊ ကေလးငယ္မ်ား၏ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ သည္ အသက္(၃)ႏွစ္အတြင္း အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊  ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ သင္ၾကား၊ သင္ယူမႈ  အေကာင္းဆံုးရရွိရန္ အသက္(၈)ႏွစ္အတြင္း နည္းစနစ္မွန္စြာျဖင့္ ေလ့က်င့္ႏိုင္မႈအေပၚ မူတည္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ၾကၿပီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အသစ္ဖြင့္လွစ္မည့္ မိခင္ဝိုင္း (၅)ဝိုင္းအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၁,၈၂၈,၁၀၀)ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား အမိႈက္ကို စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ျခင္း အေလ့အက်င့္ရရွိေအာင္ သရုပ္ျပေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အား ကစားစရာႏွင့္ အာဟာရမုန္႔မ်ားေပးေဝခဲ့ျပီး ေရႀကီးေရလွ်ံမႈတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္   ဖိုက္ဘာစက္ေလွ(၅)စီးအတြက္  ေငြက်ပ္(၉၇.၅)သိန္းကိုေပးအပ္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံ ရယူခဲ့ၾကၿပီး စုေပါင္းမွတ္တမ္းဓါတ္ပံုရိုက္ကူးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

FacebookTwitter