ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး Professor Michelle Kamau ႏွင့္ International Organization for Migration (IOM)အဖြဲ႔တို႔အား အသီးသီးလက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂.၉.၂၀၁၉

    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ Professor Michelle Kamau ႏွင့္ International Organization for Migration (IOM), Mission in Myanmar ၏ Chief of Mission ျဖစ္သူ Mr. Akio Nakayama ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႕တို႔အား ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ အဆုိပါဝန္ႀကီးရုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ အသီးသီး လက္ခံေတြ႔ဆံုပါသည္။
    Professor Michelle Kamau ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပုိမုိထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူမႈေရးပညာကြ်မ္းက်င္သူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါသည္။
    ဆက္လက္၍ International Organization for Migration (IOM) အဖဲြ႕ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ကူညီပံ႔ပုိးျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ နည္းပညာဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ပူးေပါင္း၍ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ မိသားစု ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ IDPs စခန္းမ်ားတြင္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီး ကာကြယ္ တုန္႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုိအပ္ေသာ Standard Operation Procedures (SOP) မ်ားေပၚထြက္လာေရးေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ MoU ေရးထိုး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာစီမံခန္႕ခဲြမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိခုိက္ဆုံးရႈံးမႈေလ်ာ့ပါးေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ MoU ေရးထုိး ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိ ပါသည္။

FacebookTwitter