ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ လူငယ္ေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ တုိ္က္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရိကၡာေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္

ေတာင္ၾကီး၊ ၇-၉-၂၀၁၉

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သဘာဝေဘး ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရး ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ လူငယ္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ရံုးခန္းမ၌ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။
    ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက မိမိတို႔ဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေဘး၊ သဘာဝေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဘးမ်ား ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈဒုကၡမ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္ခံစားရမႈမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ မူဝါဒမ်ားေရးဆြဲၿပီး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ကာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာဗ်ဳဟာအရ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း (၈)ခု ခ်မွတ္ၿပီး  လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ၎မွေမြးဖြားေသာ အသက္ (၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္း Maternal and Child Cash Transfer - MCCT အစီအစဥ္ကို ေဒသ အလိုက္ အညႊန္းကိန္းမ်ားအရ ဦးစားေပးအစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည္ လူ႕ဘဝအစရက္ (၁၀၀၀)အတြင္း အာဟာရႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီ၍ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာပံုမွန္ၾကီးထြားေစရန္ ရည္ရြယ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ဘ႑ာႏွစ္ တတိယ(၃)လပတ္မွစ၍ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဝန္ၾကီးဌာနတစ္ခု တည္းက ေဆာင္ရြက္၍ မရႏိုင္ပါသျဖင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္လိုပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား နွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ဘဝလံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ ဝန္ၾကီးဌာနက ဦးေဆာင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီကို ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအေရး တက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕(၇)ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ  ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ ေရးအသင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားဘဝ ျမႇင့္တင္ေရးအသင္း၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား အသင္း၊ က်ား/ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၊   အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကြန္ရက္၊  ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီမ်ားလည္း ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ရာ ယခုရွမ္းျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ MCCT အစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ ပူးေပါင္းေပးရန္တိုက္တြန္း ပါေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ား၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ က႑(၁၆)ရပ္ ပါဝင္ေသာ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒေရးဆြဲၿပီး မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ကာ ေဒသ အသီးသီးက ဦးစားေပးလိုသည့္ က႑မ်ား ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္ရာ လူငယ္မ်ားအတြက္ လူငယ္စင္တာ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားက လူငယ္ ေရးရာ ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေငြကို သတ္မွတ္သံုးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ေနထုိင္ၾကရန္လုိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔လူငယ္ဘဝ အခ်ိန္ပိုင္းကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ၾကၿပီး ေနာင္လူငယ္မ်ားကို ေကာင္းေသာအေမြမ်ား လက္ဆင့္ကမ္းေပးႏိုင္ ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကေစလိုေၾကာင္း၊ အစိုးရက လူငယ္မ်ား ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္  မူးယစ္ေဆး ျဖတ္ၿပီးသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စခန္းအေျချပဳ၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္၍ ရုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း၊ မူးယစ္သံသရာ ျပန္မလည္ေစရန္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ လူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး စီစဥ္ထားရွိေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး ျဖတ္ၿပီးသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္း ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္ သင္တန္းကာလကို (၃)မွ (၆)လအထိ တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနပါေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔ဝန္ၾကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကို ျပည္သူမ်ား၊ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဖါင္ေဒးရွင္းမ်ားက ဆက္လက္ပူးေပါင္းပါဝင္ ကူညီၾကေစလို ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႕ေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေပးမႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လူငယ္ေရးရာကိစၥမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္  ျပည္နယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ ဆက္ဆံေရးရံုး ေနရာတြင္  လူငယ္စင္တာအစည္းအေဝးခန္းႏွင့္ အားကစားေလ့က်င့္ရန္ေနရာမ်ား ထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ မ်ားကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ၎မွေမြးဖြားေသာ အသက္ (၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္း (Maternal and Child Cash Transfer – MCCT) အစီအစဥ္ကို ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္း စတင္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးက  DAN Mobile Application ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။
    ယင္းေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္လာၾက သူမ်ားက လူငယ္စင္တာရရွိေရး၊ လူငယ္ႏွင့္ ပညာေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆး ျဖတ္ၿပီးသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုက္ပြဲ ေရွာင္ျပည္သူ (၁၄၁၃)ဦးအတြက္ ဆန္ဘိုးေငြ တစ္လစာေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ ( ၁၂၇.၁၇)သိန္းကို ျပည္နယ္အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားထံ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
ယင္းေနာက္ ဦးညႊန္႔ေမာင္ (ေမတၱာရွင္ အဖြဲ႕)က တိုက္ပြဲေရွာင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းေငြက်ပ္ (၂၅)သိန္းကို ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက လက္ခံၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ျပီးသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕၊ ေရႊျပည္ေအး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းအတြက္ ဦးညႊန္႕ေမာင္ (ေမတၱာရွင္အဖြဲ႕)မွ ေရအိမ္ (၄)လံုးေဆာက္လုပ္ရန္ လွဴဒါန္းေငြက်ပ္ (၂၅)သိန္း၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ဦးႏွင့္အဖြဲ႕ (ေအာင္ျမင့္မိုရ္ကုမၸဏီ)က  သံကုတင္ (၃၀)လံုး၊ ေမြ႕ယာ၊ ေခါင္းအံုး၊ ျခင္ေထာင္၊ ေစာင္အစံု (၃၀) အတြက္ လွဴဒါန္းေငြ (၄၅)သိန္း၊ ဦးဧရာလင္း ( ျမန္မာၾကယ္စင္လင္း ကုမၸစဏီ)က ဝန္ထမ္းအိမ္ယာ၊ သင္တန္းသားအိပ္ေဆာင္မ်ားတြင္ မီတာေဘာက္စ္ (၃)ခုႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းအတြက္လွဴဒါန္းေငြက်ပ္ (၂၃)သိန္း ႏွင့္  မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ အူရ္ရမာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းက လွဴဒါန္းေငြက်ပ္ (၂၀)သိန္းကို အသီးသီးေပးအပ္ရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးက လက္ခံရယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

FacebookTwitter