ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အနာဂတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္မ်ားေကာင္းရန္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ဘဝ အေရးၾကီးေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး

ေတာင္ၾကီး၊ ၈.၉.၂၀၁၉

    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ဒုတိယဝန္ၾကီးဦးစိုးေအာင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕ရွိ မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ား၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားရွိ ဆရာမမ်ား၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ား၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ ယမန္ေန႔က ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းရံုးခန္းမ၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။
    ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္ အဓိကလုပ္ငန္းၾကီး (၇)ရပ္တြင္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ဘဝသည္ အသက္(၈)ႏွစ္အထိသာျဖစ္၍ အခ်ိန္အကန္႕အသတ္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္အတြင္း ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးတိုးတက္ေရးကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နည္းစနစ္ မွန္ကန္မႈရွိေစရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဥပေဒရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားက သေဘာတူ ထားသည့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို မိမိတို႔ႏိုင္ငံ ကလည္း လက္မွတ္ေရးထိုး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး(၄)မ်ိဳး ရွိပါေၾကာင္း၊ အသက္ရွင္သန္မႈ အခြင့္အေရးအတြက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွစ၍  လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ စတင္၍ ဂရုုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုပါေၾကာင္း၊  ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အခြင့္အေရးအတြက္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ ၾကီးထြားရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေစာင့္ေရွာက္ခံပိုင္ခြင့္အတြက္ ကေလးသူငယ္ မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ အေကာင္းဆံုးသည္ မိဘရင္ခြင္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မိဘရင္ခြင့္ မဲ့သြားပါက မိရင္း၊ဖရင္းသဖြယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ေဆြးမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၊ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာမ်ား၊ ပရဟိတ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဥပေဒႏွင့္အညီ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္လိုေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ အသက္အရြယ္ အလိုက္ လူမႈေရးရာဝန္းက်င္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရွိရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အခြင့္အေရး(၄)မ်ိဳးကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒကို ေဖၚေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးစီးပြားကို ဟန္႕တားေႏွာက္ယွက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ လံုၿခံဳမႈေပးရန္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒကိုလည္း ေဖၚေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဥပေဒမ်ားကို မိဘမ်ား၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေစာင့္ေရွာက္ခံပိုင္ခြင့္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည့္ ပရဟိတေဂဟာမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းေဂဟာမ်ားက ေလ့လာထားၾကရန္ လိုပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာတြင္ ေမတၱာ၊ ေစတနာႏွင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားမ်ားျဖင့္သာမက သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ေသာ အနိမ့္ဆံုးရွိရမည့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို လိုက္နာေပးၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ အသက္(၃)ႏွစ္အရြယ္အထိ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ား၊ မိခင္ဝိုင္း မ်ား၊ (၃)ႏွစ္မွ (၅)ႏွစ္အရြယ္အထိ အစိုးရမူလတန္းၾကိဳ ေက်ာင္းမ်ား၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကမူၾကိဳေက်ာင္းမ်ား၌   ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊  တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္း အတာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိသည့္ အတြက္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆရာျဖစ္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္၍ စနစ္တက်သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိၿပီး ထိုသင္တန္းဆင္းမ်ားက သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေန႔ကေလးထိန္းေဂဟာမ်ား၊ ပုဂၢလိက မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္း မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း၊ ဝန္ၾကီးဌာနကလည္း ပူးေပါင္းကူညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးက်န္းမာပညာ အဖြဲ႕တို႕ပူးေပါင္း၍ ကေလး(၃)ႏွစ္အရြယ္အထိ ပံုမွန္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရွိ /မရွိ စိစစ္သိရွိႏိုင္ရန္ အခ်က္ မ်ားကို ေရးသားျပဳစုၿပီး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ အြန္လိုင္း မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ မွ်ေဝျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိဘမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား ကုိယ္တိုင္ မိမိတို႔ကေလးမ်ား ပံုမွန္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရွိ /မရွိကို သိရွိ ဆန္းစစ္ႏိုင္ၿပီး လိုအပ္ပါကအခ်ိန္မီ ျပဳစုကုသမႈ ခံယူျခင္းျဖင့္ မသန္စြမ္းမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စနစ္က်ေသာ မူလတန္းၾကိဳကာလျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ တစ္သက္တာအေကာင္းဆံုး သင္ၾကား၊ သင္ယူမႈ အတြက္ အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားေကာင္းရန္ ေရွးဦးအရြယ္ ဘဝကို အေလးထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသခံမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားက သေဘာေပါက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားက ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းၾကရာ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕က ကေလးငယ္မ်ားအား အာဟာရမုန္႔ႏွင့္ ကစားစရာအရုပ္မ်ား ေပးေဝးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter