ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကေနဒါႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ၉.၉.၂၀၁၉
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကေနဒါႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Ms. Karen MacArthur အား ယေန႔ မြန္းလဲြပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆုိပါဝန္ႀကီးရုံး ေမခလာခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုပါသည္။
    ေတြ႕ဆုံရာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ကာလ ျပည့္ေျမာက္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာေတာ့မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ကေနဒါႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Ms. Karen MacArthur က ၄င္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားရာတြင္ လတ္တေလာႀကံဳေတြ႕ေနရေသာအခက္အခဲမ်ားအား ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုးေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တုိးတက္မႈမ်ားကို က႑ေပါင္းစံုတြင္ ေတြ႕ျမင္ရပါေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း ေဘးအႏၱရာယ္ဒဏ္ ခံရ ေသာေဒသမ်ား အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးသူငယ္က႑မ်ားတြင္ ပိုမိုတုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကို သိရွိရပါေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရးကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားပါသည္။
    ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူး တင္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ဖြ႔ံြၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈမ်ား၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းႏိုင္ေရး၊ အမ်ိဳးသားေရး မူဝါဒေရးဆြဲႏို္င္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအေပၚ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေရွ႕ဆက္လက္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိ ပါသည္။

FacebookTwitter