အသက္ (၆)လမွ (၃)ႏွစ္အရြယ္ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေျခခံသင္တန္း၌ ဝန္ၾကီးဌာနအသီးသီးက စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားတက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၀-၉-၂၀၁၉

    လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ စီစဥ္ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ အသက္ (၆)လမွ (၃)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးျပဳစု သူမ်ားအတြက္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေျခခံ သင္တန္း၌ တက္ေရာက္သင္ယူလ်က္ရွိသည့္ ဝန္ၾကီးဌာနအသီးသီးက သင္တန္းသူမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။
    ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေျခခံသင္တန္း၏ နည္းျပမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသူမ်ားက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၌ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေမေမ့ရင္ခြင္ ေန႔ကေလးထိန္းဌာနသို႔ လာေရာက္၍ ဝန္ၾကီးဌာနဝန္ထမ္းမ်ား၏ အသက္ (၆)လမွ (၃)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနမႈကို လက္ေတြ႕ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။
    ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ သင္တန္းနည္းျပမ်ား၊ သင္တန္းသူမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးက ေတြ႕ဆံု၍ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္  ေရွးဦးအရြယ္ကေလး သူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑သည္ အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ ယခုဖြင့္လွစ္သည့္ အသက္(၆)လမွ (၃)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးျပဳစုသူမ်ားအတြက္ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေျခခံသင္တန္းတြင္ ဝန္ၾကီးဌာနအသီးသီးက ကေလးငယ္ မ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားၾက၍ တက္ေရာက္ၾကေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ သင္ၾကားမႈသင္ရိုးညြန္းတမ္းႏွင့္နည္းလမ္းမ်ားသည္ အသက္(၆)လမွ (၃)ႏွစ္အရြယ္ကေလးျပဳစုသူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ သုေတသနရလဒ္မ်ားမွ အတည္ျပဳထား ေသာ အေျခအျမစ္ခိုင္မာေသာ၊ စနစ္က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိတ္ပါဝင္စားစြာျဖင့္ သင္ယူတက္ေျမာက္ၿပီးပါက သင္တန္းသူမ်ား၏ မိသားစုအတြင္းရွိ ကေလးငယ္မ်ားအား ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္လည္ေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ကေလးမိဘမ်ား၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား ျပန္လည္အသိေပးမွ်ေဝရာတြင္လည္းေကာင္း၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ဝန္ၾကီးဌာနရွိ  ဝန္ထမ္းမိခင္မ်ား၏ ကေလးမ်ားအတြက္ ေန႔ကေလးထိန္းဌာနဖြင့္လွစ္ၿပီး ျပန္လည္အသံုးခ် သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ၎တို႔ ဦးေႏွာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာပံုမွန္ၾကီးထြားမႈမ်ား၏ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈ အေျခခံသေဘာသဘာဝကို သိရွိနားလည္ေအာင္ ေလ့လာၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေကာင္းဆံုးသည္ အသက္(၂)ႏွစ္အတြင္းသာျဖစ္၍ အခ်ိန္ကာလ အကန္႔အသတ္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ၎မွေမြးဖြားေသာ အသက္ (၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္း (Maternal and Child Cash Transfer – MCCT) အစီအစဥ္ကို မိခင္မ်ား၏ အာဟာရပညာေပး၊ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းေရး ပညာေပးႏွင့္ မိသားစုစီမံကိန္း ပညာေပးျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ တိုင္းေဒသၾကီး / ျပည္နယ္မ်ား၏ ပုညႇက္မႈ အညႊန္းကိန္းမ်ားအရ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကေလးက်န္းမာပညာအဖြဲ႕တို႕ ပူးေပါင္း၍ ကေလး(၃)ႏွစ္အရြယ္အထိ ပံုမွန္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရွိ /မရွိ စိစစ္သိရွိႏိုင္ရန္ အခ်က္မ်ားကို ေရးသားျပဳစုၿပီး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ရုပ္သံႏွင့္ အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ မွ်ေဝျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိဘမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား ကုိယ္တိုင္မိမိတို႔ ကေလးမ်ား ပံုမွန္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရွိ / မရွိကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ၿပီး လိုအပ္ပါက အခ်ိန္မီ ျပဳစုကုသမႈ ခံယူႏိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္  ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္ေသာ “ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဥပေဒ” ႏွင့္           “ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ” တို႔ကို အေသအခ်ာ ေလ့လာၾကၿပီး ကေလးမ်ား အတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးရန္ တာဝန္ယူရန္လည္း တိုက္တြန္း ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စုေပါင္းမွတ္တမ္းဓါတ္ပံုရိုက္ကူးခဲ့ၾကပါသည္။
    ယခုဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည့္ အသက္ (၆)လမွ (၃)ႏွစ္အရြယ္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေျခခံ သင္တန္းကို (၂၁) ရက္တာ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ၾကီးဌာနအသီးသီးက သင္တန္းသူ(၅၆)ဦး တက္ေရာက္သင္ယူလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိ ပါသည္။

FacebookTwitter