ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား International Committee of The Red Cross (ICRC)အဖဲြ႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၀-၉-၂၀၁၉

    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ - International Committee of the Red Cross (ICRC)၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. Stephan Sakalian ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႔က ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုပါသည္။
    ထိုသုိ႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ICRC က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွစ၍ ၾကက္ေျခနီလႈပ္ရွားမႈ (Red Cross Movement) အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးအပ္ခဲ့ရာမွ လက္ရွိႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အစီရင္ခံစာအရ ICRC အေနျဖင့္ အေရးေပၚလူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈသာမက ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္အေျခအေနမ်ား၊  ICRC ၏ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္း အေတြ႔အႀကံဳ ႏွင့္ မိုင္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ပညာေပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ICRC အေနျဖင့္ မုိင္းအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ထားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ ေရးထိုးလိုမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter