ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ေဆာင္႐ြက္မည့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ၎မွေမြးဖြားေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း အစီအစဥ္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး

ပုသိမ္၊ ၁၄.၉.၂၀၁၉
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမိုးေအာင္၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။
    ေတြ႕ဆုံရာ၌ ဝန္ႀကီးဌာနက ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေကာင္ထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိသည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ကိစၥမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နားလည္မႈသေဘာတူစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ားအက်ိဳးရွိစြာ ခံစားရရွိေစေရး လိုအပ္ေသာ ညႇိႏႈိင္းႀကီးၾကပ္မႈမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
    ထို႔အျပင္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး၊ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး မသန္စြမ္းအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေရး၊ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ၏ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝရရွိႏိုင္ေရး၊ သဘာဝေဘးေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ ႐ြာခ်င္းဆက္ ကုန္ထုတ္လမ္း၊ တံတားမ်ား အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
     ယင္းေနာက္ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေခ်ာင္းဝေက်း႐ြာခ်င္းဆက္တံတား၊ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္တံတား၊ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ က်ည္ေတာ္စု-ေသာင္တန္းေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ တံတားတို႔အတြက္ တံတားတစ္စင္းလွ်င္ ေငြက်ပ္သိန္း (၅၀)ျဖင့္ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ သိန္း(၁၅၀)ကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕က ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔က လက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ႏွင့္ ၎မွေမြးဖြားေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း အစီအစဥ္ကို အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳး သမီးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးမူဝါဒကို ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝသည့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ က႑တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဥပေဒခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အသက္(၈)ႏွစ္ အထိ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး ထိုကာလအတြင္း စနစ္တက် ျပဳစု ေလ့က်င့္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ သင္ၾကားမႈ၊ သင္ယူမႈမ်ားတြင္ အေကာင္းဆုံး ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမြးစမွ အသက္(၃)ႏွစ္အ႐ြယ္ ေန႔ကေလးထိန္းကာလသည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေကာင္းဆုံးကာလသည္ အသက္(၂)ႏွစ္အထိ သာျဖစ္၍ စနစ္တက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ထိုကာလတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းသည္ အနာဂတ္အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ေသခ်ာေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာသုေတသနရလဒ္မ်ားအရ သိရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ၎မွေမြးဖြားေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံံ့ေပးျခင္း (Maternal and Child Cash Transfer – MCCT ) အစီအစဥ္ကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ အာဟာရပညာေပး၊ တစ္ကိုယ္ရည္ သန႔္ရွင္းေရးပညာေပးႏွင့္ မိသားစုစီမံကိန္း ပညာေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘ႑ာေငြ အကန႔္အသတ္မ်ားေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ား၏ ပုညႇက္မႈအၫႊန္းကိန္းမ်ားအရ ဦးစားေပးအလိုက္ေဆာင္႐ြက္ရပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ တတိယ(၃)လပတ္မွစ၍ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုထဲက ေဆာင္႐ြက္၍ မရႏိုင္သျဖင့္ ဆက္စပ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၌ အစိုးရက ဦးေဆာင္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေရး တက္ႂကြစြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိၾကသည့္ အဖြဲ႕(၇)ဖြဲ႕ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ  ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ ရွိပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီမ်ားလည္း ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ရာ အဆိုပါေကာ္မတီ မ်ားကလည္း MCCT အစီအစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္ မ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကသည့္ ပရဟိတေဂဟာမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဥပေဒႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒတို႔ကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၾကရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ၿပီး ျဖစ္ေသာ အနိမ့္ဆုံးရွိရမည့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္း မ်ားႏွင့္အညီလည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးက႑ကို အားလုံးဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမိုးေအာင္က ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ၎မွေမြးဖြားေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအား ေငြေၾကး ေထာက္ပံံေပးျခင္းအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ႀကိဳဆို ပါေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္က ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ၎မွေမြးဖြားေသာ အသက္ (၂)ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း (MCCT)ႏွင့္ ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားက  လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ MCCT အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုသည္မ်ားကို ‌ေမးျမန္းၾကရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter