ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး Terre des hommes- Lousanne (Tdh-L)ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစီမံခ်က္ မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္

၁၈.၉.၂၀၁၉၊ ေနျပည္ေတာ္

          လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ Tdh-L တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစီမံခ်က္ အသိေပးမိတ္ဆက္ ျခင္းအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို  ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရရွိေအာင္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားရဲ႕ ေရွးဦးဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းဥပေဒ (ECCD Law)ႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ (Child Right Law)မ်ားကို ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး(၄)ရပ္ကို အျပည့္အဝရရွိေအာင္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ ယခုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မည့္စီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ မိသားစုႏွင့္သာ ႀကီးျပင္းေနထိုင္သင့္သည့္အတြက္ မိသားစုျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးစီမံခ်က္၊ မိရင္းဖရင္းမ်ားႏွင့္ အတူေနထိုင္ခြင့္မရသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ မိဘအရင္းသဖြယ္ ယာယီအစားထိုးေစာင့္ေရွာက္ေရးစီမံခ်က္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ ကေလးသူငယ္ တရားစီရင္ေရးစီမံခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ယေန႔အခမ္းအနားကိုတက္ေရာက္လာၾကသည့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ကေလး သူငယ္မ်ားသို႔ ေရွးဦးဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား မသိနားမလည္၍ က်ဴးလြန္မႈ မ်ားကို ထပ္မံမျဖစ္ေပၚေစေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအား သင္တန္းေက်ာင္း/ ေဂဟာမ်ားသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ထပ္မံ မေရာက္ရွိေစေရး၊ မိသားစုအုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ႀကီးျပင္းေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေကာင္းဆုံးအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ စီမံခ်က္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။                                                                         

ဆက္လက္၍ EU သံအမတ္ (H.E. Mr. Kristian Schmidt)ကလည္း လူတိုင္းသည္ ကေလးဘဝကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို တန္းတူညီမွ် ခံစားရရွိေစႏိုင္ေရး၊ ကုလသမဂၢကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ Convention ပါ ကေလး သူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ဝိုင္းဝန္းျဖည့္ဆည္းေပးၾကရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းကို ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္လာၾကေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကလည္း ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာျပဇာတ္ကိုလည္း ကျပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကၿပီး စုေပါင္း မွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ကူးခဲ့ပါသည္။

          အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ EU သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ Tdh-L မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္း မ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

 

FacebookTwitter