ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး UNHCR ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တူရကီသံအမတ္ႀကီး တို႔အား သီးျခားစီလက္ခံေတြ႕ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၉.၉.၂၀၁၉
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ UNHCR ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. Johan Cels ဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာတူရကီသံအမတ္ႀကီး H.E Kerem Divanhoglu ဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႕တို႔အား ယေန႔နံနက္ပိုင္းက အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ သီးျခားစီလက္ခံေတြ႕ဆံု ပါသည္။
    UNHCR ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. Johan Cels ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ေရာက္ရွိေနေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ား၊ ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာ့ဘဇားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သတင္း အခ်က္အလက္ေဝမွ်မႈအေျခအေနမ်ား၊ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ UNHCR ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာ လဆန္းတြင္က်င္းပမည့္ (၇၀)ႀကိမ္ေျမာက္ Annual Plenary Session of the Executive Committee of the High Commissioner’s Programmer (Excom) သို႔ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕ တက္ေရာက္မည့္အေျခအေနႏွင့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာတူရကီသံအမတ္ႀကီး H.E Kerem Divanhoglu ဦးေဆာင္ ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာတြင္  ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြား ဘဝ ဖ႔ံြၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ား၊ ေနရပ္စြန္႕ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ျမန္မာဘက္မွ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံဳျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအလိုက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ “National Strategy for Closure of the Camp” ႏွင့္ပတ္သက္၍ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္ေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနွင့္ ယာယီခိုလံႈရာစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရး ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာနွင့္ပတ္သက္၍ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (Action Plan)မ်ား ဆက္လက္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ား၊   တူရကီႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter