ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကုလမသဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး၏ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားတက္ေရာက္ရန္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာ

ရန္ကုန္၊ ၅.၁၀.၂၀၁၉

          လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုစားလွယ္အဖြဲ႕သည္  ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာလ(၇)ရက္ေန႔မွ  (၁၁)ရက္ေန႔အထိက်င္းပျပဳလုပ္မည့္ (၇၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလမသဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး၏ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားတက္ေရာက္ရန္ ယေန႔ညေနပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ထြက္ခြာသြားသည္။
          ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဆြတ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕၌ ေရာက္ရွိစဥ္ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္မႈဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္  Nansen  ဒုကၡသည္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲ အခမ္းအနားတက္ေရာက္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာမႈမ်ားအား ႀကိဳတင္မွန္းဆ ျခင္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ႏိုင္ငံမ်ားအလိုက္ တင္ျပခ်က္ (Statement General Debate)တြင္ ပါဝင္ဖတ္ၾကားျခင္း၊  ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ ေဖာက္ျပန္ျခင္းႏွင့္ သဘာဝေဘးေၾကာင့္ေနရပ္စြန႔္ခြာမႈဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ (General Debate)တြင္ ႏိုင္ငံမ်ားအလိုက္တင္ျပခ်က္မ်ား ပါဝင္ဖတ္ၾကားျခင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကမာၻတြင္ လူသားကို ဦးစားေပးျခင္း အနာဂတ္လုပ္ငန္းစဥ္ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ပါဝင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ား တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မေလွ်ာ္ကန္သည့္အျပဳအမူမ်ား ကင္းေဝးသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ ဖန္တီးေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား