လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕အား ၾကက္ေျခနီလႈပ္ရွားမႈRed Cross Movement (RCM) မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၈.၁၀.၂၀၁၉
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ၾကက္ေျခနီ လႈပ္ရွားမႈ Red Cross Movement (RCM) မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC) ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. Stephan Sakalian၊ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း (MRCS) ဥကၠဌ ေဒါက္တာေဒၚျမသူ၊ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီႏွင့္လျခမ္းနီအသင္းမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း (IFRC)မွ Head of Country Office Mr. Joy Singhal ႏွင့္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ၍ RCM အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးမင္းသန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕တို႔မွကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
    အစည္းအေဝးတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္က ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကိုယ္စား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္ Red Cross Movement (RCM)တို႔  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၇)ရက္ ေန႔တြင္ Record of Discussion အား လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ျခင္းကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ခဲ့သည္မွာ (၂)ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ လက္ရွိအေနအထားအရ  မိမိတို႔အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း အကူအညီေပးမည့္သူမ်ား အတြက္ လုံၿခဳံေရးကို အထူးအေလးထားစဥ္းစားေဆာင္႐ြက္ေနရျခင္းကို နားလည္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ၾကက္ေျခနီလႈပ္ရွားမႈ RCM လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္လည္း ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြား ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း (MRCS) ဥကၠဌ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ(ICRC) ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဌာေနကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ IFRC Head of Country Office တို႔မွ အဖြဲ႕တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ ႏွင့္ညႇိႏႈိင္း၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း RCM အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ အဓိက ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈႏွင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္း၊က်န္းမာေရး၊ အမိုးအကာ၊ ေရႏွင့္သန႔္ရွင္းေရး၊ မိုင္းအႏၲရာယ္အသိပညာေပးေရး၊ သဘာဝေဘးဒဏ္ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ရပ္႐ြာလူထု ျဖစ္ေစေရးတို႔ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေတြ႕ႀကဳံရသည့္အေျခအေန၊ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လ်ာထားခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
    ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္နပ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးႏွင့္ တက္ေရာက္လာ သည့္ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း ၾကက္ေျခနီလႈပ္ရွားမႈ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား