လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ုံး၏ အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသၫႊန္ၾကားေရးမႉး Mr. Indrika Ratwatte ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

ဂ်ီနီဗာ၊ ၁၁.၁၀.၂၀၁၉
     ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ အႀကိမ္(၇၀)ေျမာက္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး(UNHCR)၏ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနသည့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးသည္ UNHCR ၏ အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသၫႊန္ၾကားေရးမႉး Mr. Indrika Ratwatte ႏွင့္ (၁၀.၁၀.၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕႐ုံး၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။
     ေတြ႕ဆုံရာတြင္ UNHCR အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ထိေရာက္မႈျမန္ဆန္သည့္ စီမံကိန္း (Quick Impact Project – QIP)မ်ား တိုးျမႇင့္ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္လိုမႈ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအား ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအခြင့္အလမ္း ရရွိေစမႈႏွင့္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ ရရွိေစေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ကိစၥ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာ့ဘဇားရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ သတင္းမွန္ေရာက္ရွိ ေစေရး၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ စကၤာပူႏိုင္ငံႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးတြင္ အကူအညီေပးႏိုင္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားအေျခအေန၊ ျပန္လည္လက္ခံေရးေအာင္ျမင္ေစရန္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ပိုမိုလြယ္ကူ အဆင္ေျပေစရန္ နီးစပ္ရာ႐ြာအလိုက္ စုစည္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ကိစၥမ်ား၊ ေကာ့ဘဇားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ မွ်ေဝေပးရန္ အေရးႀကီးၿပီး ၎ခရီးစဥ္တြင္ ေျမျပင္တြင္လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္မ်ားကို အႀကံျပဳေဆြးေႏြးပါသည္။ ထို႔အျပင္ “ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ယာယီခိုလႈံေရးစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာ”အရ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီစြာ ေနရပ္စြန႔္ခြာမႈမ်ား ရွိေနသည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္မႈအေျခအေန၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္ ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းကာ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ လက္ခံေရး ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာႏွင့္အညီ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ UNHCR ၏ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ အေသးစိတ္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား