ျမန္မာႏိုင္ငံဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ ပညာေရးညီလာခံ ဒုတိယပိုင္းက်င္းပ

ျမန္မာႏိုင္ငံဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ ပညာေရးညီလာခံ ဒုတိယပိုင္းက်င္းပ
ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၇.၁၀.၂၀၁၉
    မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထူးပညာေရးအသင္းတို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ ပညာေရးညီလာခံ ဒုတိယပိုင္းအစီအစဥ္အား ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ  ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန၌ က်င္းပရာျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
    ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး က မသန္စြမ္းသူတိုင္းတြင္ မသန္ေသာ္လည္းစြမ္းႏိုင္မႈတစ္ခုခု ရွိၾကရာ စြမ္းႏိုင္သမွ် စြမ္းေအာင္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္လိုေၾကာင္း၊ မည္သည့္မသန္စြမ္းမႈ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ေစကာမူ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရရွိရန္လိုပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား စြမ္းႏိုင္သမွ်စြမ္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ေသာ္ လည္ေကာင္း၊ ၎တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးျပဳမည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၂၀၁၉ ၌ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားခံစားခြင့္ႏွင့္ ဉာဏ္ရည္ မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေကာင္းဆုံး အက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ မိဘ (သို႔မဟုတ္) အုပ္ထိန္းသူမ်ားက ကိုယ္စား စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ေပးထားေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္း ကေလးငယ္တိုင္းသည္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလး သူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဘဝတစ္သက္သာ သင္ယူမႈအပါအဝင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အခမဲ့သင္ယူခြင့္ရွိသည့္အဆင့္အထိ အျခားသူမ်ား နည္းတူ သင္ယူခြင့္ ရရွိေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္ပညာေရးစနစ္၊ အထူးပညာေရးစနစ္၊ မသန္စြမ္းမႈအမ်ိဳးအစား အလိုက္ သင္ၾကားနည္းစနစ္ႏွင့္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ သင္ယူႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းစီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းျဖစ္ပြားသည့္ႏႈန္းအနည္းဆုံး ျဖစ္ေအာင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္း သူမ်ားအပါအဝင္ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရာ၌ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားအား လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း၊ အလြဲသုံးျခင္း၊ ရက္စက္ယုတ္မာျခင္းႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းတို႔မွလည္း ကာကြယ္ေပးၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္း ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးညီလာခံက်င္းပျခင္းသည္ လူတိုင္း အက်ဳံးဝင္ပညာေရးႏွင့္ အထူးပညာေရးက႑မ်ား ပိုမိုတိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ လက္ေတြ႕ပိုမိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အားေပးျခင္း၊ ဆက္စပ္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ေပး ၾကရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မသန္စြမ္း ကေလးငယ္မ်ား၏ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာအရ မသန္စြမ္းကေလးငယ္ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းကို သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒအရ လည္းေကာင္း၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္ အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဉပေဒအရလည္ေကာင္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အထူးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာသာစကား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ မိဘႏွင့္ ကေလးအၾကား ဆက္သြယ္မႈပိုမိုလြယ္ကူေစရန္ႏွင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ပညာသင္ၾကား ေရးတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ မသန္စြမ္းကေလးမိဘမ်ားႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို အသိပညာမ်ား ျဖန႔္ေဝေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အထူးျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္မည့္ ဆရာ/ ဆရာမမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအထူးပညာေရးအသင္း၊ ဧဒင္မသန္စြမ္းကေလးမ်ားျပဳစုရာ ရိပ္ၿမဳံတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ နည္းျပသင္တန္းမ်ား၊ ဆရာျဖစ္ သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားရွိ မသန္စြမ္းမိဘမ်ား၊ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းကို စိတ္ပါဝင္စားသူ ေစတနာဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ဖြင့္လွစ္၍ အသိပညာမွ်ေဝေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အေရးအႀကီးဆုံး က႑ျဖစ္သည့္ ဉာဏ္ရည္ မသန္စြမ္းမႈမ်ားအပါအဝင္ မသန္စြမ္းမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေစရန္  ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေျခအေန တိုင္းတာစစ္ေဆး ျခင္းႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း  (Early Childhood Intervention – ECI) ကို ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔၌ စီမံခ်က္ဧရိယာ (၇)ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ညီလာခံတြင္ ဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ား အက်ဳံးဝင္မႈ ပိုမိုပါဝင္လာေစရန္ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား၊ လက္ေတြ႕တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ အျခာသူမ်ားနည္းတူ တစ္သားတည္ျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို လက္ခံေသာ  ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိေသာ တန္းတူလက္တြဲ ပါဝင္ခြင့္ ရရွိေစရန္ အားလုံးပူးေပါင္း ႀကိဳးပမ္းၾက ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဥပေဒတြင္ Special Need Education ႏွင့္ Inclusive Education အား အတိအလင္း ေဖာ္ျပ ပါရွိေၾကာင္း၊ ပညာသင္ၾကားမႈတြင္ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ခ်န္လွပ္ျခင္း မရွိေစေရး၊ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ လူတိုင္းပညာသင္ခြင့္ ရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္းစာရင္း အရ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၂.၃ သန္းမွာ မသန္စြမ္းသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ မသန္စြမ္း ၉ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔အေျခခံပညာေက်င္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္း ကေလးငယ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးသည့္ သင္ၾကားနည္းသင္တန္းမ်ားကို မိမိတို႔ဆရာ/ဆရာမ မ်ားအား ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဌာနအေနျဖင့္ ပညာသင္ယူေနသည့္ မသန္စြမ္း ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအထူးပညာေရးအသင္းဥကၠဌ ဦးထာအုပ္က အသင္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး အသင္း၏ အမွတ္တံဆိပ္အား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၊ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအထူးပညာေရး အသင္းတို႔မွ ဉာဏ္ရည္မသန္စြန္းကေလးငယ္မ်ား လူ႔မႈအသိုက္အဝန္းအတြင္း အက်ဳံးဝင္လာႏိုင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေခါင္းစဥ္အား စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္က ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား