မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ စတုတၳအျကိမ္(၂/၂ဝ၁၉) အစည္းအေဝးက်င္းပ

ေအာက္တိုဘာ ၂၅၊ ေနျပည္ေတာ္
    မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ စတုတၳအျကိမ္ (၂/၂ဝ၁၉)အစည္းအေဝးကို ယေန့နံနက္ပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပုလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးက အဖြင့္မိန့္ခြန္းေျပာျကားရာတြင္ ယခုက်င္းပျပုလုပ္သည့္ မသန္ စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေဝးသည္ (၂၀၁၉)ခုနွစ္အတြက္ ဒုတိယအျကိမ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါေျကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိုးသား ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အျပည့္အဝ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီကို ဖြဲ့စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေျကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို လက္ေတြ့က်က်အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ အခန္းက႑ဍသည္ အေရးျကီးပါေျကာင္း၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီေအာက္တြင္ ဆပ္ေကာ္မတီ(၈)ခု အျပင္  မသန္စြမ္းသူမ်ား၏တရားမွ်တမႈရရွိပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီကိုလည္း ထပ္ျဖည့္ ဖြဲ့စည္းထားပါေျကာင္း၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီးလုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မွတ္သား ေလ့လာထားရန္လိုအပ္ပါေျကာင္း၊
    တိုင္းရင္းသားမသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္လိုအပ္ပါေျကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိုးသားေကာ္မတီ နွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာနွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္ျကားေရးဝန္ျကီးဌာနက ဦးေဆာင္ျပီး ေဆာင္ရြက္ ေနပါေျကာင္း၊ဘ႑ဍာေငြနွင့္ပတ္သက္၍ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဦးစားေပးက႑ဍအေနျဖင့္ (၃)ဘီလီယံ မတည္ေပးထားပါေျကာင္း၊ မသန္စြမ္းမႈအဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္းနွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္လည္း က်န္းမာေရးနွင့္ အားကစားဝန္ျကီးဌာနမွ က်န္းမာေရးဆရာဝန္ျကီး မ်ားနွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေျကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အတား အဆီးကင္းေသာ လူ့အခြင့္ေရးမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဆက္လက္၍ ျကိုးစားေဆာင္ရြက္ သြားရန္ျဖစ္ပါေျကာင္း တိုက္တြန္းေျပာျကားခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ျကီးက ေဆြးေနြးရာတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အမ်ိုးသားေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ့စည္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဗဟိုဌာနအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနရေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းအင္အား အနည္းစုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနနွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနရသည္မ်ားလဲရွိပါေျကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေပၚ ေခၚေဝၚသံုးစြဲမႈေဝါဟာရ အသံုးအနႈန္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ ေဝါဟာရအသံုးအနႈန္းမ်ား လက္စြဲလမ္းညွြန္စာ အုပ္အား ထုတ္ေဝထားပါေျကာင္း၊ ေဝါဟာရအသံုးအနႈန္းနွင့္ပတ္သက္၍ မီဒီယာ၏အခန္းက႑ဍ သည္လည္း အေရးျကီးပါေျကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားအား အမ်ားနည္းတူ လက္လွမ္းမီရယူသံုးစြဲနိုင္ေရးအတြက္ Accessible ျဖစ္ရန္လည္း လိုအပ္ပါေျကာင္း မွာျကားေဆြး ေနြးခဲ့ပါသည္။
    ထို့ေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္ ဦးဝင္းနိုင္ထြန္းက မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ တတိယအျကိမ္(၁/၂ဝ၁၉) အစည္း အေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးမႈမ်ားနွင့္ ေရွ့လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားအား Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းေဆြးေနြးျပီးေနာက္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေနြးခဲ့ျကျပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးက နိဂံုးခ်ုပ္အမွာစကားေျပာျကားခဲ့ပါသည္။
    အစည္းအေဝးသို့ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ျကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး၊ ဒုတိယဝန္ျကီး၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးဦးစီးဌာနမွ ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္၊ ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ ဒုတိယညွြန္ျကားေရးမႉး ခ်ုပ္မ်ား၊ လက္ေထာက္အတြင္းဝန္မ်ားနွင့္ ညွြန္ျကားေရးမႉးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ျကေျကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား